Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
17. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 21. 9. 2022

PROGRAM

17. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

21.9. 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.  Príprava novely stavebného zákona, ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2.  Nárast cien stavebných materiálov – informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MB
I/3.  Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.
I/4.  Problematika verejného obstarávania v stavebníctve, ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. Fórum slovenského stavebníctva 25. 10. 2022
II/3. Odvetvová Tripartita
II/4. Návrh vyhlášky MPSVR SR č.356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti
II/5. Návrh nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
II/6. Pripomienky a rozporové rokovanie k návrhu katastrálneho zákona
II/7. Pripomienky a rozporové konanie k vyhláške o sústave odborov vzdelávania
II/8. Tretí ročník školenia zameraného na problematiku odpadového hospodárstva
II/9. Tretie rokovanie odbornej skupiny Udržateľná energia
II/10. Tretie rokovanie odbornej skupiny Financovanie udržateľných investícií
II/11. Tretie rokovanie odbornej skupiny Stavebníctvo a hodnotový reťazec
II/12. Druhé stretnutie okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings)
II/13. Plánované tretie rokovania Okrúhleho stola Zelenej dohody pre budovy a uskutočnené 4. rokovanie odborných skupín okrúhlych stolov Udržateľná energia, Financovanie udržateľných investícií a Stavebníctvo a hodnotový reťazec
II/14. 4. rokovanie Odbornej skupiny Stavebníctvo a hodnotový reťazec
II/15. 4. rokovanie Odbornej skupiny Financovanie udržateľných investícií
II/16. 4. rokovanie Odbornej skupiny Udržateľná energia
II/17. XXVII. Svetový cestný kongres PIARC
II/18. 42. ročník veľtrhu CONECO, 31. ročník veľtrhu RACIOENERGIA, 9. ročník výstavy DREVODOMY - PASÍVNE DOMY
II/19. Spojené rokovanie Redakčných rád Stavebných novín a Happy Smart Cities
II/20. Problémy pri prijímaní ukrajinských záujemcov na stavebné fakulty VŠ

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 8. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 9. 9. 2022

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline