Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Organizačná štruktúra

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom. Združenie svoju činnosť vykonáva pod názvom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska alebo pod skratkou ZSPS.

Zväz je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá sa spravuje stanovami registrovanými v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Operatívnu prácu ZSPS zabezpečuje Sekretariát spolu s odbornými komisiami a sekciami.

Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu s inými zväzmi a záujmovými združeniami a to tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Za týmto účelom môže vytvárať spoločné vrcholové orgány zamestnávateľov v Slovenskej republike.

V záujme zvyšovania úrovne, kvality a efektívnosti podnikania a zvyšovania prestíže a dobrého mena ZSPS a jeho členov, prijala členská základňa Etický kódex ZSPS s jeho zásadami odbornými, súťažnými, spolupráce a riešenia sporov prostredníctvom Zmierovacého súdu.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

 

Hlavnými úlohami Zväzu v zmysle 35. Valného zhromaždenia ZSPS, ktoré sa konalo dňa 25. novembra 2020 sú:

 

Sektor 1. Verejné obstarávania stavebných prác

1.1     Posilniť nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie a podporiť jeho snahu o zvýšenie profesionality organizátorov verejného obstarávania.

1.2     Legislatívne:

 • podporiť snahu zavádzať do praxe vo verejnom obstarávaní metódu Best Value pri vyhodnotení ponúk
 • ustanoviť, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ nesmie prenášať zodpovednosť za správnosť a úplnosť súťažných podkladov na uchádzača a zakotviť zodpovedajúce zmeny zvyšujúce zodpovednosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa za vypísanú súťaž
 • zjednotiť elektronizáciu verejného obstarávania na platforme štátneho systému EVO
 • zjednotiť  systém oceňovania pre všetkých verejných obstarávateľov pomocou jednotného záväzného triednika položiek. 

1.3     Zaviesť do praxe, s využitím prostriedkov z technickej pomoci pre verejné obstarávanie, spracovanie vzorových typových riešení opakujúcich sa stavebných verejných zákaziek (napr. verejných priestorov, detských ihrísk, a pod.).

1.4     Zaviesť pravidlo jedného zápisu do obchodného registra.

1.5     Zmierniť administratívnu náročnosť registra partnerov verejného sektora, najmä zrušiť inštitút oprávnenej osoby, ako zbytočne zvyšujúci byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania.

1.6     Podporiť  vznik a vybudovanie funkčného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Sektor 2. Legislatívne podmienky zhotovovania komplexných stavieb

2.1     Prostredníctvom stavebnej legislatívy v záujme zvýšenia kvality prípravy a realizácie stavieb

 • ustanoviť stupne, rozsah a obsah  projektovej dokumentácie vrátane spôsobu určenia položiek výkazu výmer
 • špecifikovať výkon a požiadavky na činnosť  cenára, prípravára stavieb a stavebného dozora
 • zaviesť osobitné kvalifikačné podmienky pre uskutočňovanie stavieb a ich zmien, a to príslušným vzdelaním a odbornou praxou
 • zabezpečiť povinné uskutočňovanie podľa vykonávacieho projektu takých stavieb, ktoré vyžadujú povolenie stavebného úradu
 • kodifikovať kategóriu "vyhradených stavieb" a v súvislosti s tým zavedenie certifikácie zhotoviteľov takýchto stavieb podľa systému, ktorého regulátorom bude ZSPS.

2.2     Urýchliť elektronizáciu stavebných úradov, prijať legislatívny rámec a technické štandardy elektronickej projektovej dokumentácie, stavebného denníka a komunikácie medzi stavebníkom, projektantom, zhotoviteľom stavby a stavebným úradom. K tomu pripraviť plán implementácie, vrátane vybavenia HW a preškolenia príslušného počtu osôb.

2.3     Vypracovať a naprieč politickým spektrom odsúhlasiť a schváliť dlhodobo záväzný a predvídateľný plán výstavby nadnárodnej, národnej a regionálnej technickej a dopravnej infraštruktúry a postupovať podľa neho bez ohľadu na to, aké politické zoskupenie je práve pri moci.

2.4     Vypracovať koncepciu implementácie BIM v SR a zahájiť implementáciu na národnej úrovni. Pripraviť krízový plán k zabezpečeniu schopnosti obstarávať nadlimitné zákazky v BIM od r. 2023 v zmysle smerníc EÚ.

2.5     Zásadne personálne posilniť odborné pozície na investorských organizáciách, zaviesť  manažérske riadenia investorských organizácií s plnými kompetenciami GR, vrátane výberu členov manažmentu.

2.6     Reformovať podporu nájomného bývania zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane:

 • uvoľnenia odpisovej politiky a zmeny účtovných pravidiel na podporu nájomného bývania na zabezpečenie mobility pracovnej sily a podporu bývania mladých rodín
 • uskutočnenia zmien legislatívy na zlepšenie vymáhateľnosti nájomného vzťahu.

 

Sektor 3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve

3.1     Akcentovať podporu komplexne vybaveným Centrám odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve.

3.2     Zaviesť systematické prognózovanie potrieb trhu práce a z neho vychádzajúce plánovanie výkonov škôl a optimalizovať sieť stredných škôl stavebného smeru v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi v stavebníctve.

3.3     Presadzovať špecifiká stavebníctva v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvyšovania atraktívnosti povolania a kredit stavbárskeho remesla.

3.4     Nastaviť systém celoživotného vzdelávania s jeho prepojením na trh práce a jeho systémové (viaczdrojové) financovanie, a v ňom tak, aby si časť nákladov spojených s financovaním ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov mohli zamestnávatelia započítať oproti daňovej povinnosti z príjmu právnickej osoby.

3.5     Koordinovať aktivity vzdelávacích inštitúcií so zástupcami zamestnávateľov pri tvorbe jednotlivých osnov vzdelávacích programov, aby sa stále tieto kurzy prispôsobovali potrebám trhu práce.

3.6     Zabezpečiť prostredníctvom gestorského ministerstva pre výstavbu a stavebníctvo zvyšovanie povedomia o štúdiu a o možnostiach uplatniteľnosti v stavebníctve.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline