Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Projekty

logo repowered

Projekt REPowerE(d)U má za úlohu vytvoriť uľahčenie implementácie inovatívnych riešení na realizáciu zámerov REpowerEU v sektore budov a ďalších nedávnych opatrení na zníženie závislosti EÚ od ruského zemného plynu, vrátane riešenia nedávneho extrémneho rastu cien energií, ako aj na riešenie nestability energetických trhov v budúcnosti prostredníctvom zvýšenia flexibility energetických systémov a obmedzenia spotreby energie počas špičiek. Jedným z hlavných výsledkov bude vypracovanie 7 programov odbornej prípravy.

Project logo

 

Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v ČR a SR. Využitím jazykovej blízkosti projekt uľahčí prenos know-how a skúseností z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB medzi Slovenskou a Českou republikou, čím sa vyhne paralelným snahám a podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

bungees logo

Projekt BungEES je zameraný na vývoj integrovaného balíka nových inteligentných služieb energetickej účinnosti (EES), ktorý integruje energetickú účinnosť a distribuovanú výrobu, reakciu na dopyt, e-mobilitu, systémy skladovania energie/hybridné energetické systémy a integruje rôzne energetické sektory (napr. elektrina s vykurovaním a chladením) a rozvíjať inovatívne riešenia financovania a odmeňovania.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Asociace pro rozvoj infrastruktury, Svaz měst a obcí ČR a ďalší partneri pripravili sériu webinárov, online konferencií a panelových diskusií s názvom MESTÁ 2021: Zelené, chytré, odolné a inkluzívne. Prebiehali v Českej republike počas roku 2021 a ich predmetom boli dôležité témy ako: Zelená dohoda pre Európu, digitálna transformácia a uhlíková neutralita českých miest a ich udržateľný rozvoj.

GD4B Logo long SMALL 200PPI

Čelíme klimatickým núdzovým výzvam na dosiahnutie potrebnej miery renovácie budov na takmer nulovú úroveň. Investície do fondu budov zamerané na čistú energiu pomôžu prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo na Slovensku, v krajine, ktorá je blízko úplnej dekarbonizácii elektrickej energie, a v Českej republike má posunúť dekarbonizáciu ekonomiky na požadovanú úroveň do roku 2050.

Craft Edu Logo

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

logo web ingrees

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

stav edu logo

Ciele projektu

Cieľom projektu StavEdu bolo vybudovať systém ďalšieho vzdelávania akvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách a zvýšiť odbornosť, kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

BUS image

Ciele projektu

Cieľom iniciatívy BUILD UP SKILLS - Slovakia je príprava podkladov pre národnú stratégiu zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva so zameraním na odborníkov na stavenisku, tak aby bolo Slovensko schopné úspešne čeliť výzvam tzv. zelenej ekonomiky v sektore budov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline