Tripartita MVRR SR z 15. apríla 2008

Dňa 15. apríla 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, odborového zväzu STAVBA a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Program rokovania:

  1. Vyhodnotenie plnenia úloh tripartitnej rady
  2. Správa o činnosti ŠFRB za rok 2007
  3. Správa o plnení programu rozvoja bývania za rok 2007
  4. Predikcia dopytu po stavebných prácach na rok 2008
  5. Správa o plnení úloh na zabezpečenie programu technickej normalizácie v stavebníctve za rok 2007 a ich návrh na rok 2008
  6. Informácia o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vedecko-technických služieb v roku 2007
  7. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie