Tripartita MVRR SR z 14. februára 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Číslo: MVRR-2008-9917/8266-1

Materiál na rokovanie tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva

Návrh
Informácia o Regionálnom operačnom programe


Podnet:

Obsah materiálu:

Materiál sa predkladá na základe

plánu rokovania tripartitnej Rady

v odvetví výstavby a stavebníctva

1. Návrh záverov

2. Predkladacia správa

3. Vlastný materiál

Predkladá:

Marian Janušek

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vypracoval:

Ing. Igor Štefanov

generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Bratislava 14. február 2008

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie