Tripartita MVRR SR - 21. máj 2009

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, sa uskutočnilo dňa 21. mája 2009 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti  č. 35 na 2. poschodí budovy APPOLLO – Business Center, Prievozská 2/B, Bratislava.

Program rokovania:

 1. Vyhodnotenie plnenia úloh tripartitnej rady  / tajomníčka Rady /
 2. Informácia o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vedecko – technických služieb v roku 2008 /GRSSBP/
 3. Správa o plnení Programu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/ 
 4. Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/ 
 5. Správa o činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/
 6. Správa o plnení aktivít Národného programu kvality SR za rok 2008 /GRSSBP/
 7. Správa o plnení úloh zabezpečenia programu technickej normalizácie v stavebníctve za rok 2008 a ich návrh na rok 2009 /GRSSBP/
 8. Predikcia dopytu po stavebných prácach na rok 2009 /GRSSBP/
 9. Návrh Národný program obnovy a zatepľovania bytových budov /GRSSBP/
 10. Globálna finančná  a hospodárska kríza a stavebníctvo 
 11. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie