Tripartita MVRR SR - 22. september 2009

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa uskutočnílo 22. septembra 2009 o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti č.35 na 2. poschodí budovy Appollo - Business Center, Prievozská 2/B, Bratislava.

Program rokovania:

  1. Vyhodnotenie plnenia úloh tripartitnej rady  / tajomníčka Rady /
  2. Správa o činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania za I. polrok 2009 /GRSSBP/ 
  3. Informácia o postavení slovenského stavebníctva v EÚ v roku 2008 /GRSSBP/ 
  4. Rozpracovanie Národného programu kvality SR na roky 2009-2012 na podmienky MVRR SR /GRSSBP/ 
  5. Informácia o aktivitách MVRR SR v oblasti regenerácie sídiel  /GRSSBP/ 
  6. Globálna finančná  a hospodárska kríza a stavebníctvo / rokovanie prerušené
  7. Rôzne

Záznam z rokovania tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva konaného  dňa 22. septembra 2009 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie