Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezentácia strednej školy na veľtrhu Coneco - Racioenergia 2023 z pohľadu riaditeľa školy

IMG 20230323 122147

Na tohtoročnom veľtrhu Coneco – Racioenergia, ktorý sa konal  v dňoch 22. – 25. marca 2023 sa návštevníkom predstavilo takmer 200 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska, ktorí odprezentovali svoje produkty a služby: realizácie stavieb, technológie, konštrukcie, stavebné materiály a komponenty, technické zariadenie budov, ale aj vybavenie do interiéru.

Na veľtrhu sa poprvýkrát nachádzal aj pavilón vzdelávania a inovácií, zorganizovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Inchebou a.s., Ministerstvom dopravy SR. V pavilóne  sa  predstavilo  11 stredných priemyselných a odborných škôl v stavebníctve a dve stavebné fakulty univerzít zo Žiliny a z Košíc. Jednou z prezentujúcich stredných škôl bola Stredná priemyselná škola stavebná zo Žiliny.

Nad pavilónom prevzal záštitu minister dopravy Andrej Doležal. Pavilón slávnostne otvorili štátna tajomníčka MD SR, Katarína Bruncková, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Branislav Hadár, generálny riaditeľ Incheba, a.s. Alexander Rozin a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Pavol Kováčik.

V minulom období sa prezentácie a propagácia stredných škôl na medzinárodnom veľtrhu konali hlavne vo forme súťaží, alebo prezentáciou propagačných materiálov na vyhradenom mieste, v ktorom sa striedali v rámci dňa oslovené školy. Z toho dôvodu sme si organizáciu širokej prezentácie školy počas viacerých dní konania veľtrhu na pre nás pridelenej ploche spočiatku nevedeli predstaviť.

V tomto roku bol celkový koncept účasti škôl nasledovný:

 • bol vyčlenený priestor pre prezentáciu významných stredných škôl v stavebníctve spolu so stavebnými fakultami v celkovej rozlohe viac ako 1 200 m2 (vrátane komunikačných plôch).
 • Prezentácia škôl mala prebiehať v spolupráci pedagógov a žiakov so zameraním sa na ukážky vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií a nových trendov v stavebníctve. Cieľom bolo prostredníctvom týchto ukážok a rozhovorov odstrániť obavy rodičov, pri prihlasovaní svojich detí na štúdium stavebných odborov z dôvodu, že sa nemôžu stať v živote úspešnými. Súčasne prezentovať žiadanosť ich absolventov a ich úspešné uplatnenie v praxi.
 • Súčasťou prezentácií škôl bolo aj vytvorené programové centrum, v ktorom prebiehali ozvučené prezentácie prihlásených škôl.

V pavilóne vzdelávania a inovácií sa predstavili prakticky všetky najvýznamnejšie  školy v stavebníctve na Slovensku:

 • Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta;
 • Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta;
 • SPŠ stavebná Oskara Winklera, Lučenec;
 • SPŠ stavebná, Žilina;
 • Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica;
 • SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín;
 • SPŠ stavebná a geodetická, Bratislava;
 • SOŠ technická, Košice;
 • SOŠ technická, Prešov;
 • SOŠ remesiel a služieb, Poprad;
 • SOŠ Považská Bystrica;
 • SOŠ stavebná, Nitra;
 • SOŠ technológií a remesiel, Bratislava.

V rámci ich prezentácií bolo možné zoznámiť sa a vyskúšať si:

 • virtuálnu, zmiešanú alebo rozšírenú realitu, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve,
 • zelené riešenia oddychových zón,
 • 3D projekciu inžinierskych a pozemných komunikácii, ktoré dnes využíva stále viac projekčných firiem na prípravu stavebných projektov,
 • meračskú techniku a geodetické stanice využívané na geotechnický monitoring pri výstavbe,
 • systémy a aplikácie slúžiace na ovládanie inteligentnej domácnosti,
 • termokameru, ktorá sa využíva na optimalizáciu nákladov na kúrenie a na zisťovanie izolačných vlastností materiálov,
 • digitálne projektovanie v stavebníctve,
 • aplikáciu inteligentnej domácnosti,
 • prácu inštalatéra na výukovom paneli,
 • kompletnú diagnostiku komína ako aj ukážky revízie, kontroly a čistenia,
 • ukážky zakladania s tvarovkami na sucho,
 • montážno stavebné práce v bytovom dome, kde prebiehala montáž jednotlivých súčastí,
 • ukážky práce inštalatérov a stolárov,
 • praktické činností žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov pri inštalácií solárnych panelov na trenažéri,
 • 3D modely prác žiakov v odbore modelárstvo, ktoré boli súčasťou projektov v rôznych súťažiach,
 • robotizované stanice v obore geodézia (zber dát, vytyčovanie, spracovanie údajov),
 • tvorbu stavebných výkresov a projektov v CAD programoch.
 • Súčasťou prezentácií bolo aj predstavenie stroja – grader a po druhýkrát v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. aj bagrový trenažér, ktorého kabína a ovládací panel sú rovnaké, ako v skutočnom stavebnom stroji a verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe.

Z pozície riaditeľa strednej priemyselnej školy hodnotím takúto formu účasti školy na veľtrhu vysoko pozitívne z pohľadu zviditeľnenia vzdelávania a inovácií v stavebníctve. Vysoko hodnotíme predovšetkým iniciatívu a úsilie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý vznik pavilónu vzdelávania a inovácií inicioval. Stavebné školy, ktoré využili možnosť zúčastniť sa, dostali možnosť a priestor na svoje prezentovanie, vďaka čomu verejnosť mohla zistiť, že stavebníctvo sa dynamicky vyvíja a budúcnosť si bude vyžadovať vzdelaný personál, lebo mnohé procesy budú vyžadovať úplne iný prístup ako doteraz. Prezentácie  prostredníctvom ukážok inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese sa ukazujú ako správna cesta.

Vnímame a podporujeme aj ďalšie aktivity ZSPS, ktoré sú zamerané na riešenia chýbajúcich odborníkov a pracovníkov v stavebnom sektore. Považujem osobne za  veľmi dôležité aby pri riešení tohto problému ďalej sa prehlbovala spolupráca stavebných škôl so ZSPS a zamestnávateľmi v stavebníctve.

Preto by som sa rád poďakoval Zväzu stavebných podnikateľov Slovenka za výborný nápad a jeho uskutočnenie a že Stredná priemyselná škola stavebná Žilina dostala svojou účasťou na veľtrhu CONECO 2023 priestor na prezentáciu v rámci celoslovenského merítka. Bola to vynikajúca možnosť nielen porovnať sa s ostatnými strednými školami, ale hlavne získať kontakty od stavebných spoločností pre vzájomné spolupráce, ako aj stretnúť sa s bývalými absolventmi a získať od nich spätnú väzbu na ich štúdium alebo rozvinúť spolupráce v ich spoločnostiach. Posunutie odborného vzdelávania našej školy vnímame cez správnu komunikáciu s partnermi, ktorým záleží na trendoch a inováciách vo vzdelávaní.

Už dnes sa tešíme na našu účasť v pavilóne vzdelávania a inovácií na budúcoročnom veľtrhu CONECO. Verím, že sa nám spoločne podarí zlepšiť vzťah verejnosti ku stavebníctvu ale aj zmeniť prístup  kompetentných orgánov štátu k odbornému vzdelávaniu či už  z hľadiska pomoci štátu k zabezpečeniu adekvátneho materiálno-technického zabezpečenia, ako aj vzdelávania pedagógov odborných predmetov s cieľom zabezpečiť aktuálnosť a konkurencieschopnosť kvality vzdelávania. Veľmi potrebná je aj prezentácia možností uplatnenia absolventov na trhu práce v stavebníctve zo strany štátu.  Ak chceme zabezpečiť progres vo vzdelávaní, jediným riešením je konštruktívna spolupráca škôl, štátu a zamestnávateľov. Tohtoročné CONECO to jasne ukázalo.

Teším sa na ďalší ročník veľtrhu Coneco - Racioenergia.

Ing. Lukáš Játy, PhD.
Riaditeľ SPŠ stavebnej Žilina

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline