Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Informácia o Tlačovej konferencii ZSPS

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

banner web 900x300

ppp zsps banner
banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

Dňa 11. apríla 2018 sa v priestoroch hotela SOREA Regina v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia ZSPS pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu CONECOI 2018. Za účasti novinárov, tlačových médií, rozhlasu a televízie predniesol úvodom prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA správu o situácii na stavebnom trhu a o predpokladanom vývoji slovenského stavebníctva.

Prezident ZSPS uviedol, že rozvoj infraštruktúry na Slovensku zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období vyvíja proporcionálne horšie v porovnaní s tým, ako sa vcelku darí ekonomike krajiny. Naše stavebníctvo v posledných rokoch stratilo potrebnú mieru prepojenia s vývojom hospodárskeho cyklu a stáva sa rukojemníkom neschopnosti vlády kontinuálne a efektívne využívať veľkorysé možnosti finančných rámcov EÚ. Jasne sa ukazuje, že chýba záväzný harmonogram budovania dopravnej infraštruktúry, čo sa premieta do celého sektora slovenského stavebníctva. Bez zmien sa nepohneme ďalej. Ako nevyhnutné sa ukazuje potreba zásadne riešiť tému financovania projektov a zmien v stavebnej legislatíve, ktoré by mali tento vývoj zvrátiť.

Hospodársky rast na Slovensku so sebou okrem pozitív prináša aj rastúcu hrozbu nedostatku pracovnej sily. Ako problém vidí ZSPS úpadok spoločenského vnímania stavebníctva. Kvôli predsudkom voči práci pod holým nebom, ale aj preto, že štát ako verejný investor nevytvára atmosféru pozitívneho vnímania stavebných prác. A to samozrejme znižuje atraktivitu a záujem o stavebné povolanie u mladých ľudí. Žiaľ, systém vzdelávania a odbornej prípravy už dlhšie zaostáva za potrebami trhu práce a spolupráca zo zamestnávateľmi je nedostatočná. Výstavba nájomných významným nástrojom riešenia nedostatku pracovnej sily. ZSPS zdôrazňuje, že treba posilniť nástroje na podporu nájomného bývania aj s využitím súkromného kapitálu po vzore krajín EÚ.

Informačné modelovanie a stavieb sa stáva témou číslo jeden naprieč stavebným trhom. Dlhodobo vnímame požiadavku praxe riešiť otázku pripravenosti štátu a odborných pracovísk na implementáciu BIM (Building Information Modeling). Citeľne tu chýba legislatíva, štandardy a predovšetkým odborné kapacity.

ZSPS sa dlhodobo venuje problematike moderných metód verejného obstarávania. V spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa podieľame na príprave legislatívy a metodík pre obstarávanie stavebných prác. Spolu s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) sme pre ÚVO pripravili a prekonzultovali metodiku viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk – BEST VALUE. Očakávame, že budú čo najskôr spustené pilotné verejné súťaže postavené na týchto princípoch a na základe metodiky odsúhlasenej ÚVO budú nasledovať aj pilotné súťaže na projektové práce pre diaľnice a cesty.

Nasledovali otázky novinárov, na ktoré spolu s prezidentom ZSPS Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA odpovedal aj člen prezídia Ing. Ján Majerský, PhD. Ohlas masmédií bol veľmi dobrý, o čom svedčí i priložený monitoring.

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline