41. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 02. 10. 2020

PROGRAM

41. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

02. (piatok) októbra 2020 o 09:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Vnútrozväzové témy

I/1  INFORMÁCIA O KONANÍ A VÝSLEDKOCH VOLEBNÝCH KNK 2020

I/2  NÁVRH ROZPOČTU ZSPS NA ROK 2021

I/3 NÁVRH PROGRAMU A SPÔSOB ROKOVANIA 35. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZSPS

II. Rôzne - ústne informácie

 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie