Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[TS BungEES] MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP SMART SLUŽBY PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ V REZIDENČNOM SEKTORE

CLAIM 16

Spoločnosť Viaeuropa v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a spoločnosťou Plenitude zorganizovali medzinárodný workshop zameraný na smart služby v energetike a ich integráciu s procesmi výstavby, či už v rámci novej výstavby alebo obnovy existujúcich budov. Na hybridnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v španielskom Santanderi, sa zúčastnilo viac ako štyridsať významných odborníkov z praxe, vedcov a akademikov z viacerých európskych krajín vrátane Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Česka a Slovenska. Slovenský sektor stavebníctva na podujatí reprezentoval prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Hlavnými témami workshopu boli smart služby v komunitnej energetike, vplyv komunitnej energetiky na elektrickú prenosovú sústavu v národnom aj medzinárodnom meradle, postavenie tzv. prosumera v modernom systéme poskytovania energetických služieb, kde hranice sa medzi výrobou a spotrebou energie stierajú a jednotlivci môžu zohrávať aktívnu úlohu na oboch stranách. Diskusie sa venovali aj dopadom na výstavbu sídelných útvarov či jednotlivých budov, legislatívnym, technickým a finančným bariéram rozvoja a tiež tvorbe konceptu na mieru šitej ponuky smart energeticky efektívnych služieb.

Medzi prednášajúcimi bol aj Jiří Karásek zo spoločnosti SEVEn z Česka, ktorý predstavil problematiku nových obchodných modelov pre chytré energetické služby a ich aplikáciu v domácnostiach. Juan Urresti z nadnárodnej energetickej spoločnosti Plenitude prezentoval koncept FlexiSmart Home a skúsenosti z jeho vývoja aj implementácie. Francúzsky expert Fabrice Sorriaux zo spoločnosti Voltalis ukázal, ako automatizovaná mikro-flexibilita domácností môže prispieť do elektrického systému a znížiť individuálnu spotrebu elektriny a súčasne aj náklady. Mahendra Singh a Anne Kesselring z Fraunhofer-Gesellschaft, nemeckého vedecko-výskumného inštitútu, sa venovali zmluvným vzťahom a prezentovali výsledky analýzy zákazníckych charakteristík a postojov. O regulačných aktivátoroch a bariérach pri dosahovaní očakávaného potenciálu smart služieb v oblasti energetickej efektívnosti obytných budov hovoril Imen Gueniche zo spoločnosti Joule Assets, Belgicko.

Európski experti otvárajú diskusiu o budúcnosti technológií – riešenia energetickej efektívnosti môžu inšpirovať aj slovenských stakeholderov

V panelovej diskusii k prednáškam sa experti venovali aj ďalším, nadväzujúcim témam. Tie spájajú svet stavebných technológií a domácností, ktorým pomáhajú technicky sa pripraviť na smart energeticky efektívne riešenia. Už v súčasnosti je možné pozorovať trend, kedy sa čoraz viac domácností snaží o dosiahnutie vyššej úrovne energetickej sebestačnosti, a to predovšetkým využívaním alternatívnych zdrojov energie, či energeticky úsporných technológií. Workshop sa preto zameriaval na tento dôležitý prístup k udržateľnosti, ktorý vďaka konceptu na mieru šitej ponuky smart energeticky efektívnych služieb má potenciál sa ďalej rozširovať, a to nie výhradne v rezidenčnom sektore.

Odborná diskusia k miere pripravenosti stakeholderov na nový koncept služieb spojený s energetickou efektívnosťou, ktorú moderoval František Doktor (Viaeuropa / SK),  a v ktorej vystúpili odborníci vrátane Pierre Bivas (Voltalis / F), Alicia Carrasco (ENTRA / ES), Anibal T. de Almeida (ISR / P), Pablo Castro (UC / ES) a Víctor Hernández (Plenitude / ES) by mohla byť inspiráciou aj pre národných stakeholderov. Pokročilé európske technológie však na svoju implementáciu na Slovensku ešte len čakajú.

Prečo je to dôležité

Vytvorenie zaujímavej ponuky smart energeticky efektívnych služieb výrazne napomôže rozvoju implementácie inteligentných riešení priamo v domácnostiach, podnikoch, školách, úradoch a tiež maximalizácii využitia vyrobenej energie. Cesta za úspešným fungovaním týchto služieb v ekosystéme energetiky a moderného navrhovania stavieb však nie je bez prekážok. Cieľom workshopu bolo preto poukázať na kľúčové faktory úspešného využitia systému v praxi. Smart energetické služby majú potenciál zásadne sa v budúcnosti podieľať na ekonomicky efektívnom a ekologickom využívaní elektrickej energie. Výrazne tiež môžu podporiť úspešný prechod územných sídiel, ale aj krajín od fosílnych palív k čistej bezemisnej výrobe a spotrebe energie. Účastníci sa dohodli na pokračovaní diskusie a realizácii ďalších odborných podujatí k problematike naprieč EÚ.

O projekte BungEES

Európsky projekt BungEES sa zameriava na využívanie alternatívnych zdrojov energie nielen v domácnostiach a prináša množstvo synergií, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, znižovaniu nákladov na energiu a zvyšovaniu energetickej nezávislosti. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska zastupuje v tomto projekte oblasť stavebníctva, ktorá spája svet stavebných a energetických technológií. Projekt prináša zaujímavé poznatky pre budúci udržateľný rozvoj energetických služieb pre občanov, podnikateľov a verejnú správu v európskych krajinách.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline