Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Poslanci prehlasovali veto prezidentky novely viacerých zákonov v oblasti životného prostredia súvisiacich so stavebnou reformou

20.6.2023 | Národná rada SR opätovne schválila novelu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Environmentálne štandardy sa zachovajú

Prehlasovala tak veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pre viaceré výhrady k pôvodne schváleným úpravám. Zákonodarcovia nepodporili návrhy hlavy štátu na dodatočné zmeny, predĺžili účinnosť novely na 15. júla, pričom jej väčšinový rozsah bude účinný od 1. apríla 2024.

Vtedy budú účinné aj nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré nahradia takmer polstoročný stavebný zákon. Novelu upravujúcu pätnásť zákonov predložili poslanci za Sme rodina Jaroslav Karahuta, Jozef Lukáč a Miloš Svrček.

Vytvorenie jednotného integrovaného konania o povolení stavby a posudzovaní vplyvov má podľa predkladateľov zjednodušiť a optimalizovať prípravu a povoľovanie investičných projektov.

Majú sa zachovať všetky environmentálne štandardy a medzinárodné požiadavky, ako aj odstrániť možnosti neodôvodnených prieťahov v konaniach a prvky nevyžadované medzinárodnými predpismi.

Územné plánovanie a výstavba

Novela zosúladí osobitné právne predpisy v ochrane životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstráni prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy a reflektuje zmeny v procesoch územného konania a výstavby.

Bezprostredne nadväzuje na schválené úpravy vo veľkej novele množstva zákonov, v tzv. zbernom zákone, v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Prezidentka Čaputová pri vrátení novely upozornila na vypustenie práva verejnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska.

Tým by sa podľa hlavy štátu vypustil jeden zo spôsobov účasti dotknutej verejnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA), a to bez náhrady.

Prezidentka poukázala aj na na to, že zo zákona o EIA sa má vypustiť aj možnosť, na základe ktorej verejnosť, dotknutá obec či samosprávny kraj alebo orgán môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Čaputová označila za problematické aj ďalšie zmeny v zákone o EIA upravujúce zisťovacie konanie.

„Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku fakticky znamená úplné vypustenie možnosti podať odvolanie voči akémukoľvek rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní,“ uviedla prezidentka.

Znížená participácia verejnosti

Dodala, že práve rozhodnutie v tomto konaní obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť, alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona o EIA, pričom ide o kľúčovú časť celého procesu.

Schválený zákon podľa Čaputovej obsahuje aj viacero zmien, ktoré znižujú súčasný štandard participácie verejnosti v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

„Domnievam sa preto, že schválený zákon ide proti európskej legislatíve i judikatúre a nastaveným štandardom v oblasti ochrany životného prostredia,“ poznamenala prezidentka.

Zároveň mala výhradu k určeniu Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako príslušného orgánu pre integrované konanie.

Tvrdí, že prevod agendy nie je zdôvodnený a taktiež nie je zrejmé, ako je uvedený orgán na prevzatie agendy kapacitne pripravený.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) označil za potrebné zosúladiť osobitné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby.

Investori nad občanmi

Tým sa majú odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v prípadoch stavieb vyžadujúcich posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Novela zákona podľa stavbárov prináša v rámci celkového urýchlenia povoľovacieho konania viaceré prínosy. Argumenty mimovládnych organizácií o odmietnutí zmien považujú za neopodstatnené.

Rozsiahlu úpravu zákonov kritizovali aj mimovládne organizácie aj samotné Ministerstvo životného prostredia SR. Vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj (Demokrati) vyhlásil, že tieto zmeny zásadne podriadia záujmy v envirooblasti záujmom developerov a môžu ohrozí plnenie Plánu obnovy a odolnosti.

Centralizácia kompetencií Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) podľa exministra spôsobí, že záujmy investorov budú nadradené nad záujmy občanov či ochrany životného prostredia, ale aj zdravia.

Rozvrat záchrany životného prostredia

Progresívne Slovensko (PS) vníma prelomenie veta prezidentky ako premárnenú príležitosť zatiahnuť záchrannú brzdu v rozvrate ochrany životného prostredia na Slovensku.

„Schválená novela prináša zmätok a chaos do stavebnej legislatívy. Obmedzuje možnosti ľudí ovplyvňovať výstavbu veľkých stavieb vo svojich susedstvách a neprimerane zvýhodňuje developerov na úkor ochrany životného prostredia a prírody,“ uviedol europoslanec a člen predsedníctva PS Michal Wiezik.

Po prelomení veta ostáva podľa neho posledná možnosť ako zastaviť rozvrat ochrany životného prostredia na Slovensku, a to septembrové voľby.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/poslanci-prehlasovali-veto-prezidentky-novely-viacerych-zakonov-v-oblasti-zivotneho-prostredia-suvisiacich-so-stavebnou-reformou/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline