Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[tlačová správa] Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

13.6.2023 Bratislava | Čo prinesie novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je predmetom PT č. 1505 a je v súčasnosti v opätovnom schvaľovaní v NR SR po vete pani prezidentky.

Odborníci Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska vidia potrebu zosúladiť osobitné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby a tým odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v prípadoch stavieb vyžadujúcich posúdenie vplyvov na životné prostredie. Zároveň považujú argumenty mimovládnych organizácií o odmietnutí novely za neopodstatnené.

Podľa Pavla Kováčika, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska novela zákona prináša v rámci celkového urýchlenia povoľovacieho konania  tieto hlavné prínosy:

  • Zosúladenie s už schváleným zákonom o výstavbe – prebratie zásad a procesných úkonov nadväzujúcich konaní, najmä vedenie administratívneho procesu v rámci spoločného informačného systému, aplikovanie koncentračnej zásady a vysporiadanie sa s rozpormi postupom podľa zákona o výstavbe;
  • Možnosť konzultácie navrhovateľa s príslušným orgánom pre zmeny projektu z pohľadu, či je potrebné pre takéto zmeny vykonať administratívne konanie (zisťovacie konanie);
  • Úprava postupu pre obce, ktoré sa chcú zúčastniť konania – obciam sa pridáva možnosť stať sa účastníkom konania bez toho, aby museli spĺňať požiadavky na postavenie dotknutej obce;
  • Zavedenie integrovaného konania o prerokovaní návrhu stavebného zámeru a konania o posudzovaní vplyvov – v rámci jedného konania sa zabezpečí vyhodnotenie environmentálnej prijateľnosti projektu, za účasti verejnosti a zároveň sa vyhodnotí aj prijateľnosť projektu z hľadiska súladu so záväznou časťou územno-plánovacej dokumentácie; V jednom konaní, ktoré vedie orgán v pôsobnosti MŽP SR sa zabezpečia všetky potrebné dokumentácie – čím sa zvýši transparentnosť konania, verejnej participácie a kvalita rozhodovania (dokumenty budú zverejnené na jednom mieste).

Okrem uvedeného prezident ZSPS Pavol Kováčik osobitne vyzdvihuje, že novela prináša aj odstránenie tzv. goldplatingu, teda ustanovení a požiadaviek, ktoré sú nadbytočné oproti požiadavkám európskych smerníc,  – napr. Odstránenie potreby vydávania záväzných stanovísk pre navrhované činnosti, ktoré boli posúdené podľa znenia zákona, ktorý nie je v rozpore s požiadavkami európskych predpisov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline