Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Zasadala Odborná komisia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska pre bezemisné a cirkulárne stavebníctvo. Akým otázkam sa bude odborná komisia venovať a čo zasadnutie prinieslo?

Bratislava, 28.2.2023 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska zriadil koncom roka 2022 odbornú komisiu pre bezemisné a cirkulárne stavebníctvo. Členmi komisie sú skúsení odborníci z prostredia slovenského stavebného priemyslu. Prvé zasadnutie odbornej komisie sa uskutočnilo v priestoroch ZSPS na Viedenskej ceste.

Akým otázkam sa odborná komisia na prvom zasadnutí venovala a čo nám toto zasadnutie prinieslo?

Členovia komisie si zadefinovali 7 odborných okruhov, ktoré bude potrebné riešiť. Najväčšia pozornosť však bola venovaná zákonu č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch). Napriek zmenám, ktorými tento zákon v minulom roku prešiel, má nedostatky, ktoré je potrebné zmeniť, no tie sú len začiatkom.

Zemina je odpad? Podľa zákona o odpadoch je aj nie je. Ale je správne, aby nám pri zemine a zemine a kamenivu jeho status diktoval práve zákon o odpadoch? V tomto prípade Ministerstvo životného prostredia opomína technické normy či už harmonizované alebo neharmonizované, materiálové listy, technicko-kvalitatívne podmienky vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Je potrebné, aby bol zákon o odpadoch zosúladený so všetkými potrebnými technickými normami alebo naopak revidovať technické normy a predpisy tak, aby bolo možné s recyklovanými materiálmi, ktoré vznikli z odpadov plnohodnotne nakladať a tým zabezpečiť ich opätovné použitie. Veď predsa to je zmysel cirkulárneho stavebníctva.

Ďalšou témou bola aj odborná činnosť okresných úradov v oblasti nakladania s odpadmi. Pre všetkých držiteľov odpadov, obchodníkov a sprostredkovateľov je teraz obdobie podávania ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2022. Každý držiteľ, obchodník a sprostredkovateľ je povinný si túto ohlasovaciu povinnosť splniť najneskôr do 28.februára 2023. Ale platia lehoty pre procesné úkony aj pre okresný úrady? Okresné úrady len málokedy konajú v riadnych termínoch. Ak ste žiadateľom registrácie na odpady, rozhodnutia, súhlasu alebo iného úkonu, ktorý spadá pod okresný úrad ŽP sa rozhodnutiu načas potešíte len v ojedinelých prípadoch. Okresné úrady žiaľ nie sú ujednotené ani v procesnom konaní. Členovia komisie na celom rade príkladov z praxe konštatovali, že metodiky postupov ako aj podmienky vydávania rozhodnutí a súhlasov sa rôznia v závislosti od príslušného okresného úradu. Toto je neakceptovateľná situácia a má už dnes pre stavebníctvo veľmi nepriaznivé vplyvy na proces výstavby.

Problémov je žiaľ viacero. Ako máme recyklovať stavebné odpady keď si po novom  okresné úrady povedali, že nebude žiadateľom vydávať Rozhodnutia na mobilné zariadenia s kódom nakladania R5?

A čo napríklad EIA pre mobilné recyklačné zariadenia? Toto je téma, ktorá je v balíku kontroverzných a neriešených tém už dlhšiu dobu, ale Ministerstvo životného prostredia jej riešenie zatiaľ ponechávala v úzadí. Ako budú reálne stavbári recyklovať stavebné odpady, keď napríklad administratívny proces vydávania rozhodnutí pri recyklačných zariadeniach či už mobilných alebo stacionárnych trvá vyše roka? Ako splniť požiadavku na posúdenie vplyvu mobilného zariadenia na životné prostredie v mieste stojiska v prípade mobilného zariadenia? Bohužiaľ, doteraz neexistuje na tieto relevantné otázky zmysluplné usmernenie. Výsledok? Na Slovensku vo výsledku prakticky nie je možné moderné mobilné recyklačné zariadenia reálne používať.

Preto sú logicky na mieste otázky: Kam nás teda reforma v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií posunula? Ako chce štát v praxi vytvoriť podmienky pre skutočné splnenie záväzku recyklovať min 70% stavebného odpadu?

A toto sú len niektoré z daných tém, ktoré boli na odbornej komisií nastolené na riešenie. Komisia konštatovala, že odborné hlasy a pripomienky stavbárov napr. pri pripomienkovaní Zákona o odpadoch v minulom roku neboli v nadväzných a súvisiacich procesoch premietnuté do praxe. Je teda načase, aby sa týmto a ďalším nedoriešeným otázkam postavilo Ministerstvo životného prostredia čelom a vyriešilo ich. My stavbári sme na konštruktívnu odbornú spoluprácu pripravení.

Pre tento čas sú toto otázky budúcnosti. Prečo v týchto prípadoch hrajú stavebníci druhé husle a ako sa k tomuto (ne)funkčnému systému postaví?

V tejto chvíli je však jasné, že stavebný sektor má čo povedať aj v tejto oblasti a právom mu prináleží dôležitosť hlasu, mali by si ho vypočuť všetky zainteresované strany.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline