Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Tlačová správa] Stavbári diskutovali o aktuálnych problémoch svojho odvetvia, ale najmä o perspektívach

26.10.2022 Bratislava | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS), Smart Cities klubom, Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a za podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR, zorganizoval 25.10.2022 v Bratislave ďalší ročník Fóra slovenského stavebníctva, ktorý sa venované viacerým dôležitým témam sektora. Odborníci z rôznych oblastí stavebníctva, štátnej a verejnej správy sa na stretnutí s medzinárodnou účasťou venovali prioritne štyrom okruhom, ktoré boli zamerané na obnovu budov, výzvy pre odvetvie vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, moderné metódy verejného obstarávania ako aj na aktuálnu situáciu stavebníctva v tomto roku. Posledná časť podujatia bola zároveň verejnou časťou 37. riadneho valného zhromaždenia profesijnej organizácie stavebných podnikateľov.

Prezident ZSPS Pavol Kováčik informoval, že aj pri príprave tohtoročného diskusného fóra sa snažili vybrať aktuálne témy aj výzvy, ktoré pred stavbármi stoja. 

PANEL: Výzvy pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody

Nasledoval panel o výzvach pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody, ktorý pripravil projekt „Zelená dohoda pre budovy“ financovaný programom EÚ Horizont Európa. Stavebný sektor je v jej napĺňaní kľúčový, ale je potrebný posun celospoločenských priorít a priorít vlády v oblasti výskumu a vývoja smerom k aplikovanému výskumu, vývoju inovácií v stavebníctve a podpore ich presadenia v praxi, ktorá však ešte nenastala. Keďže náklady na bývanie už prekročili únosnú hranicu s negatívnym vplyvom na sociálny zmier, zvýšenie produktivity práce v stavebníctve je najvyššou prioritou na normalizovanie stavu smerom k cenovo dostupnému bývaniu. Dôležitú úlohu pritom má digitalizácia stavebníctva.

Tam, kde sa úspešne rozvinuli energetické spoločenstvá na využitie obnoviteľných zdrojov, dokázali domácnosti zvládnuť aj súčasný nárast cien energií alebo ho ani nepocítili. Veľký podiel na tom majú komunitné projekty. Priama účasť občanov a miestnej samosprávy preukázala značnú pridanú hodnotu vo forme väčšieho akceptovania obnoviteľnej energie obyvateľmi a väčšieho prístupu k dodatočnému súkromného kapitálu. Tieto projekty zohrávajú dôležitú úlohu vo vytváraní potrebnej flexibility v energetických systémoch. Účastníkom fóra bol predstavený projekt BungEES, ktorý je v rámci programu EÚ LIFE, v ktorom je ZSPS zúčastnený. Projekt, bude testovať nové smart energetické riešenia vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku.

Lepší prístup energetických spoločenstiev ku kapitálu súvisí aj s posunom investorov a finančných domov smerom k udržateľným investíciám. Naše podnikateľské subjekty sa musia rýchlo zorientovať v tomto generačnom posune v udržateľnom investovaní, aby boli konkurencieschopné a dokázali aj naďalej získavať financovanie svojich zámerov.

PANEL: Pripravenosť stavebníctva na zvýšené požiadavky obnovy budov

Ďalšia časť konferencie sa sústredila na problematiku obnovy budov a mestskej infraštruktúry.

Plán obnovy a odolnosti SR obsahuje aj kapitolu „Zelená obnova budov“. Základným cieľom tohto programu je zlepšenie energetickej  hospodárnosti rodinných domov a verejných budov vrátane pamiatkovo chránených budov. Budovy predstavujú 37 % emisií skleníkových plynov a 40 % spotreby energie. Investície majú byť zamerané do zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov, do obnovy verejných budov s uplatnením zelených prvkov, do obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom zlepšiť možnosti ich využitia a znížiť prevádzkové náklady.

Na obnovu budov je z Plánu obnovy alokovaných celkovo 700 miliónov eur. Z toho 500 miliónov eur má ísť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a 200 miliónov na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov. Obnova budov aj v praxi sa v poslednom období  stáva čím ďalej tým viac komplexnejšia a do popredia vystupuje stále viac a viac významná obnova budovy a v mnohých prípadoch aj celková obnova budovy.

Štát ako investor bude pri dosahovaní základného cieľa „Zelenej obnovy budov“ - zlepšenie energetickej  hospodárnosti rodinných domov a verejných budov preto čeliť kľúčovej úlohe a to zabezpečiť kvalitu vykonaných prác pri realizácii obnovy budov v zmysle týchto platných noriem, stavebných štandardov, zákonov a vyhlášok. Pre zabezpečenie tohto cieľa preto ZSPS navrhol definovať pri žiadostiach o podporu (dotáciu) pri obnove budov z programu „Zelená obnova budov“ povinnosť žiadať od zhotoviteľov - stavebných firiem potvrdenie svoju odbornej kvalifikácii zhotoviteľa špeciálnych stavebných prác pri realizácii významnej alebo celkovej obnovy budovy, a preukázali investorovi, že majú vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

PANEL: Verejné obstarávanie inovatívnych riešení nielen v stavebníctve

Tretí panelový blok bol zameraný na problematiku verejného obstarávania. Na úvod vystúpil holandský expert na obstarávanie inovácii. Ukázalo sa, že holandský prístup je hodný inšpirácie a nasledovania. Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že základným problémom je prílišná orientácia verejných obstarávateľov na najnižšiu cenu ako jediné kritérium. Zhodu na tom, že je potrebné využívať modernejšie formy verejného obstarávania, najmä súťažný dialóg, design and build, rokovacie konania, vyjadrili účastníci z hospodárskej praxe, akademického sektora, Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj zahraniční účastníci či už z Českej republiky alebo Holandska. Zároveň konštatovali, že bude potrebné rozvíjať spoločné workshopy za účasti zástupcov miest a obcí, stavebných podnikateľov a verejných obstarávateľov tak, aby sa najlepšie skúsenosti z hospodárskej praxe dokázali uplatniť pri modelových príkladoch zameraných na konkrétne oblasti, ktoré súvisia s budúcimi vyhlasovanými výzvami. Touto cestou sa zefektívni proces prípravy a obstarávania investičných projektov, čo je v súlade so spoločenskou efektívnosťou.

PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2022 (verejná časť 37. VZ ZSPS)

Stavebná legislatíva ale aj nárast cien materiálov

Konferenciu uzavrela časť o slovenskom stavebníctve v roku 2021. Prezident ZSPS Pavol Kováčik predstavil aktuálny vývoj odvetvia na Slovensku v porovnaní s Európskou úniou, pričom pozornosť venoval aj enormnému nárastu cien stavebných materiálov a energií a jeho negatívnym vplyvom finančnú situáciu stavebných firiem a na meškanie či zastavenie mnohých verejných stavebných projektov.

K otázke stavebnej legislatívy privítal prijatie zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Konštatoval, že oba zákony sú koncepčne nadčasové a sú základom rekodifikácie stavebných predpisov pre 21. storočie, kde zavedenie skupiny vyhradených stavieb a certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb je systémové riešenie pre tak potrebné zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.

Dnes nás čaká náročná detailná implementácia, predovšetkým vyhláškový aparát ako aj prijatie zberného zákona. Účastníci konferencie tiež jednoznačne poukázali na potrebu presunutia zamýšľanej kompetencie povoľovanie stavieb s EIA z MŽP na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline