Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Letná škola Smart Cities 2017 vo Švédsku a Dánsku

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

Obecné noviny | 8.8.2017 | Rubrika: Aktuality | Strana: 4 | autor: (r) | Téma: Stavebné firmy

Ak sa obzrieme do nedávnej minulosti, tak za ostatné dva roky vidíme veľké množstvo konferencií, článkov v novinách a časopisoch, ktoré sa začali zaoberať problematikou Smart Cities. Spoločným znakom mnohých z nich je, že sa ani tak nezaoberajú lepším fungovaním miest ako takých, ale skôr čiastkovými technológiami, využiteľnými v mestách.

V dňoch 26. - 30. júna 2017 sa uskutočnila "Letná škola Smart Cities 2017". Podujatie zorganizovali Slovenský Smart Cities klub, Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za účasti primátorov/ starostov slovenských miest a obcí, zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstva hospodárstva SR, ako aj Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Cieľom podujatia bolo oboznámiť sa s konceptom inteligentných miest a v tejto súvislosti aj s inovatívnymi riešeniami, využívanými pri tvorbe verejného priestranstva vrátane dopravnej infraštruktúry, cyklotrás, peších zón, mestskej zelene, detských ihrísk a priestoru na voľnočasové aktivity obyvateľov. Severské krajiny sú v tejto oblasti dlhodobo na popredných miestach, pričom každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú 3 až 4 % HDP. V súčasnosti sa radikálne mení aj prístup, resp. filozofia konceptu inteligentných miest: do popredia sa dostáva obyvateľ a kvalita života v meste, pričom sa v značnej miere potláča otázka individuálnych dopravných prostriedkov. To znamená, že dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľov a nie, aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry.

Študijná cesta bola zameraná na lepšie pochopenie fungovania inteligentných miest z hľadiska riadenia a uplatňovania systému mestských inovácií v krajinách, kde sa problematikou zaoberajú systematicky a dlhodobo.

Mestá ako Štokholm, Göteborg, Jönköping, Malmö, Kodaň v súčasnosti predstavujú svetovú špičku v tejto oblasti a sú vzorom aj z hľadiska dosiahnutej úrovne kvality života. Aj niektoré menšie mestá sú však príkladom dobrej praxe a inšpiráciou pre menšie slovenské mestá v tom, že Smart Cities nie je iba záležitosťou veľkých miest.

Štokholm

- príklad fungovania mestskej časti Södermalm, Norra Djurgĺrdsstaden (Stockholm Royal Seaport), ktorá prechádza procesom regenerácie.

Uskutočnilo sa stretnutie s predstaviteľmi mestskej časti, ktorá revitalizuje rozsiahle mestské priestory bývalej plynárenskej spoločnosti, kde sa niekoľko desaťročí vyrábal plyn na svietenie i na kúrenie z uhlia. Ide o príklad revitalizácie ťažko kontaminovaného územia, a to revitalizácie fundamentálnym spôsobom. Potrebné bolo očistiť podložie od približne 120 ton olejov a 180 ton ťažkých kovov a revitalizovať celé priestranstvo (porovnaj s prístupom v bratislavskej Vrakuni, kde na území s kontaminovanými spodnými vodami zo skládky povolili výstavbu).

Iná časť Štokholmu - Hammarby Sjöstaden (Lake City) - je ekologická mestská štvrť s inšpiratívnymi verejnými priestormi, vrátane využitia vodných kanálov, ktoré sú poprepájané so štokholmským prístavom. Jej súčasťou je aj systém na zber, triedenie a spracovanie komunálneho odpadu a jeho dopravu na zberné miesta prostredníctvom podzemnej siete potrubí, kam sa triedený odpad na ďalšie spracovanie dopravuje stlačeným vzduchom. Minimalizujú sa tak emisie a náklady na zber odpadu.

Tranĺs

Na stretnutí s primátorom a pracovníkmi odborných útvarov mesta bolo odprezentované fungovanie verejnej správy vo Švédskom kráľovstve. V priebehu diskusie odznelo konštatovanie, že švédsky model samosprávy je pružnejší a menej závislý od štátnej správy: substantívna časť príjmov (miestne dane a poplatky), ktoré sa vyzbierajú v rámci územnej pôsobnosti obce, má samospráva k dispozícií na priame použitie, čo svedčí o značnej finančnej samostatnosti samosprávy. Táto skutočnosť sa prejavuje aj v dlhodobých plánoch, na ktorých tvorbe sa zúčastňujú všetci obyvatelia obce, pričom v súlade s ich názorom sa formuje budúci "tvar" obce.

Aneby

Uskutočnilo sa stretnutie s predstaviteľmi vedenia obce, prezentácia a pokračovala diskusiou o spôsobe fungovania verejnej správy vo Švédskom kráľovstve.

Diskusia sa zamerala najmä na fungovanie mesta vo vzťahu k najslabším občanom - seniorom, hendikepovaným a tiež k deťom a mládeži. Tieto oblasti spolu so strategickým riadením obce tvoria podstatnú časť práce švédskeho mesta.

Návštevníci zo Slovenska zaznamenali aj skutočnosť, že Švédsko, ktoré má približne dvojnásobok počtu obyvateľov Slovenska, je rozdelené na 290 komún, ktoré riadia obecné záležitosti - kým na Slovensku máme vyše 2900 obcí, miest a mestských častí. Švédska verejná správa je výrazne efektívnejšia a väčšia časť zdrojov je tak využiteľná pre zmysluplné investície.

Jönköping

- mesto sa radí medzi európsku špičku v oblasti Smart Cities. Stretnutie s predstaviteľmi samosprávy mesta ako aj podnikateľskými subjektami, ktoré sa podieľajú na tvorbe inteligentných riešení v rámci konceptu inteligentných miest, prinieslo zaujímavú informáciu. Pre svoje mesto nepoužívajú prívlastok smart. Systematická orientácia na uplatňovanie mestských inovácií totiž priniesla to, že mesto a jeho obyvatelia sa zameriavajú na inovácie v každodennom živote. Inovácie sa stali súčasťou života a riadenia mesta. Nie je potrebné vymedzovať ich ako osobitnú kategóriu.

Dobrým príkladom trvalého zvyšovania kvality života v meste bola návšteva mestského parku Jönköping - oddychovej zóny v lesoparku nad mestom, ktorá slúži na dennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov mesta vrátane rozsiahleho detského ihriska, športového areálu s futbalovým štadiónom, malým skanzenom, ako aj priestormi na rôzne voľnočasové aktivity obyvateľov. Park sa systematicky buduje a dopĺňa vyše dvadsať rokov a je najvýznamnejším a bezpečným miestom pre stretávanie sa detí, mládeže, dospelých a seniorov.

Göteborg

Už takmer desaťročie sa tu uskutočňuje projekt Zelené mesto 2021. Podľa vyjadrenia hlavného architekta mesta projekt mení nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí - ľudia sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta a developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov. Na diskusie o rozvojových zámeroch mesta slúži interaktívny priestor - hala s veľkým modelom mesta na brehu mora oproti budove opery. Aktívne sa využíva digitálny 3D model mesta, ktorý uľahčuje plánovanie novej výstavby a stavebné konania. Účastníci letnej školy mali možnosť stretnúť sa aj s autormi projektu Zelené mesto 2021 - a najmä primátori sa vyjadrili, že to bola pre nich veľká inšpirácia.

Malmö

Dominantou mesta je architektonický skvost - budova Turning Torso od španielskeho architekta Santiaga Calatravu. Tu sme mali na 53. poschodí možnosť vidieť obrovský kus práce, ktorý sa mestu podaril premenou nefunkčného brownfieldu - bývalej lodenice - na funkčné obytné a administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou. Súčasne to bola ukážka, ako sa tiež dá bojovať s krízou. Namiesto jedného zamestnávateľa, kde prakticky zo dňa na deň prišlo o prácu 20-tisíc ľudí, sa podarilo v krátkom čase zamestnať ešte väčší počet ľudí v malých a stredných podnikoch - v start-upoch, v kreatívnom priemysle, pričom základom pre tento rozvoj sú fungujúce vzťahy medzi mestom a univerzitou.

Obytný priestor BO 01 je zas ukážkou kvalitnej architektúry budov, premysleného dopravného skeletu s parkovaním - to všetko je prepojené inšpiratívnymi verejnými priestormi. Bola to naozaj inšpiratívna ukážka pre architektov a stavbárov, ktorí sa zúčastnili na letnej škole.

Predovšetkým stavbári prostredníctvom Zväzu stavebných podnikateľov sú tí, ktorí aktívne podporujú koncepty vytvárania Smart Cities u nás. A nie je to len preto, aby pomohli legitímnym spôsobom vytvárať obchodný priestor, ale, ako hovoria: "Pretože nás viaže spoločenská zodpovednosť za to, čo sa u nás stavia a aká bude budúcnosť našej krajiny."

Kodaň

Spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorá sa uskutočňuje už desaťročia, sme mohli na vlastné oči vidieť aj v Kodani - hlavnom meste Dánska. S mestom Malmö ju spája Öresundský most a dnes je v prvej trojke najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov v Európe.

To nám potvrdila aj návšteva v ateliéri GEHL Architects, kde sme si vypočuli prednášku zameranú na tvorbu verejných priestorov a rozvoj cyklotrás v súlade s konceptom inteligentných miest. Od renomovanej spoločnosti, ktorá tieto koncepty vypracovala v najväčších mestách sveta, to znie naozaj autenticky a inšpiratívne. Všetko sa dá, len to treba premyslieť, orientovať sa na výsledok a nájsť odvahu na realizáciu.

Dobrý záver návštevy, však?

Záver

Čo nás potešilo:

- Slovenské mestá spolu so Združením miest a obcí Slovenska hľadajú formy rozvoja, pri ktorom im čoraz viac budú oporou inovácie a moderné formy riadenia. - Slovenská ekonomická diplomacia o sebe dáva vedieť a je aktívna pri transfere poznatkov, dobrých skúseností zo zahraničia, so snahou podporovať ohniská prosperity v našej krajine.

- Slovenskí podnikatelia vidia mestá a štát čoraz viac ako partnera pri rozvojových zámeroch - nielen ako subjekty verejných tendrov a obchodných partnerov.

Podujatie splnilo svoj cieľ. Predstavitelia samosprávy a štátnej správy Slovenskej republiky mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest vo Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve. V priebehu podujatia mali možnosť "nazrieť do kuchyne" tvorcov konceptu inteligentných miest v dvoch významných severských krajinách. Slovenský Smart Cities klub takto plní svoju funkciu partnera miest a regiónov pri ich snahe nájsť inšpiráciu a následne formulovať svoje zámery pri budovaní inteligentných miest na Slovensku.

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline