[teraz.sk] ZSPS: Čierna práca v stavebníctve je na Slovensku aj v EÚ problémom

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

V súlade so závermi konferencie zväz vyzýva vládu SR, aby zabezpečila dostatočný počet ľudských a technických kapacít na zamedzenie čiernej a šedej práce v ekonomike Slovenska.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Čierna práca v stavebníctve je na Slovensku, ale aj v celej EÚ dlhodobým problémom. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Zväz podporil závery konferencie o boji proti čiernej práci v stavebníctve, na ktorej organizácii sa okrem ZSPS podieľali aj Európska federácia pracovníkov v stavebníctve a drevárstve a Európska federácia stavebného priemyslu.

Ako uviedol Kováčik pre TASR, výsledkom konferencie je zadefinovanie desiatich odporúčaní európskych sociálnych partnerov stavebného priemyslu pre problematiku čiernej práce. Medzi nimi je napríklad odporúčanie - adresované štátnym subjektom - zapojiť do definovania návrhu a vykonávania všetkých politík, ktorých cieľom je boj proti nelegálnej práci a podvodom v stavebníctve aj príslušných sektorových a sociálnych partnerov. Podľa diskutérov by tiež mali členské štáty EÚ zanalyzovať svoje vnútorné administratívne a právne postupy, či sankčné mechanizmy a overiť si, či sú dostatočne odrádzajúce od vykonávania podvodov.

Ako avizoval Kováčik, zväz bude chcieť presadzovať tieto závery aj na Slovensku a bude naďalej podporovať všetky aktivity k zamedzeniu čiernej práce a nastaveniu spravodlivých podmienok pre podnikanie v stavebníctve na Slovensku. "Veríme, že prijaté závery z konferencie budú aj pre Slovensko riešením a vláda SR sa bude tomuto problému aktívne venovať," poznamenal Kováčik.

V súlade so závermi konferencie zväz vyzýva vládu SR, aby zabezpečila dostatočný počet ľudských a technických kapacít na zamedzenie čiernej a šedej práce v ekonomike Slovenska. "A považujeme za dôležité, aby zväz bol zapojený do nastavovania a implementácie nástrojov na zamedzenie čiernej práce," zdôraznil Kováčik. Za dôležité tiež považuje, aby štát podporoval a využíval pri vyhodnocovaní verejných obstarávaní kritérium najlepšieho pomeru ceny a kvality a vyžadoval uplatnenie podmienok, ktoré minimalizujú, alebo vylúčia čiernu a šedú prácu v podmienkach Slovenska. "Súťaženie na najnižšiu ponukovú cenu s absenciou takýchto podmienok uchádzačov k čiernej alebo šedej práci priamo motivuje," uzavrel Kováčik.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-cierna-praca-v-stavebnictve-je/495931-clanok.html

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie