Do duálneho vzdelávania je aktuálne zapojených 32 žiakov

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

ZSPS vyvíja aktivity pre zvýšenie záujmu stavebných podnikateľov o duálne vzdelávanie.


Bratislava 8. septembra (TASR) – Do duálneho vzdelávania v stavebníctve je v školskom roku 2019/2020 podľa informácií Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) aktuálne zapojených 32 žiakov. TASR o tom informoval jeho prezident Pavol Kováčik.

Doplnil že, štatistické údaje o prvákoch bude mať Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) až v októbri. Riaditelia škôl zapojených do duálneho vzdelávania majú povinnosť nahlasovať počty nastupujúcich žiakov do tejto formy vzdelávania po 15. septembri.

ZSPS vyvíja aktivity pre zvýšenie záujmu stavebných podnikateľov o duálne vzdelávanie. V spolupráci so ŠIOV, Republikovou úniou zamestnávateľov, vyššími územnými celkami a riaditeľmi stredných odborných škôl zorganizovalo v roku 2019 prednášky Duál v sektore stavebníctvo v mestách Nové Zámky, Nitra, Bratislava, Žilina a Trnava, a plánuje podobné prednášky v ďalších regiónoch.

"Na základe spätnej väzby môžeme konštatovať, že zamestnávatelia, ktorí sa na prednáškach zúčastnili, sa živo zaujímajú o možnosti zapojenia sa do duálneho vzdelávania," konštatoval. Konkrétne sú to legislatívne zmeny v oblasti a možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania v najbližšom možnom období až po priamu účasť žiakov v aktuálnom školskom roku, to znamená podpisovanie zmlúv so strednými odbornými školami.

Osobná komunikácia sa ZSPS osvedčila ako najlepšia forma, ako presvedčiť zamestnávateľov, aby sa zapojili do duálneho vzdelávania. Pre zväz je zdrojom spätnej väzby pre prípadné legislatívne úpravy v duálnom vzdelávaní, ktoré by lepšie reflektovali potreby stavebníctva, uzavrel Kováčik.

 

článok vyšiel v teraz.sk: https://www1.teraz.sk/slovensko/zsps-do-dualneho-vzdelavania-je-aktu/417238-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie