Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008-2011

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008-2011 uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom - predsedom OZ STAVBA SR

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
zastúpeným Ing. Jánom Majerským - prezidentom ZSPS
 
v záujme vytvárania priaznivejších podmienok zamestnávania zamestnancov a zachovania sociálneho zmieru
podľa § 2 ods. 3 pís. b) zákona č. 2/ 1991Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
uzatvárajú

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2008-2011

(dokument si môžete siahnuť tu )

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline