Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
BungEES (zahájený)

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

ppp zsps banner
banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

bungees logo

Projekt BungEES je zameraný na vývoj integrovaného balíka nových inteligentných služieb energetickej účinnosti (EES), ktorý integruje energetickú účinnosť a distribuovanú výrobu, reakciu na dopyt, e-mobilitu, systémy skladovania energie/hybridné energetické systémy a integruje rôzne energetické sektory (napr. elektrina s vykurovaním a chladením) a rozvíjať inovatívne riešenia financovania a odmeňovania.

Začiatok projektu 1. október 2022

Trvanie projektu: 18 mesiacov

Zapojené krajiny:  Španielsko, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Slovensko.

Koordinátor: ViaEuropa Competence Center (SK)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Voltalis SA (FR), SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (DE), Aldro Energía y Soluciones SL (ES), Instituto de Sistemas e Robótica - associação (PT), Joule Assets Europe Group S.r.l. (IT).

Ciele projektu: Celkovým cieľom projektu je identifikovať nové energetické služby integrujúce energetickú účinnosť a flexibilitu dopytu, združujúce financovanie a riešenia odmeňovania. Osobitný dôraz sa bude klásť na identifikáciu trhových a iných prekážok energetickej účinnosti a flexibility dopytu a odporúčanie inovatívnych právnych, finančných a regulačných riešení na ich prekonanie. Okrem toho sa bude skúmať aj integrácia iných neenergetických výhod. Dôraz sa bude klásť na metódy hodnotenia na pridelenie odmien a finančných stimulov všetkým účastníkom trhu, napr. ESCO, agregátori, prosumeri atď.

Počas projektu bude testovaných niekoľko nástrojov IKT na lepšie riadenie spotreby energie v budovách a umožnenie implementácie služieb flexibility dopytu (pomocou reakcie na dopyt, riadenia nabíjania EV a skladovania energie), ktoré umožnia integráciu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovanie doplnkových služieb, ako aj zabezpečenie zlepšenia výkonnosti poskytujúceho výhody z hľadiska pohodlia, zdravia a bezpečnosti.

Hlavné ciele projektu:

 • Identifikovať súčasné prekážky energetických služieb (EnPC) a požadovať flexibilitu a ponúknuť aktuálny prehľad vývoja na trhu pre obe oblasti.
 • Vypracovať príslušné zmluvné dojednania medzi rôznymi účastníkmi trhu s cieľom uľahčiť implementáciu inovatívnych energetických služieb a flexibilných riešení dopytu identifikovaných projektom, vrátane:
  • Transparentnosti, jasnosti práv a povinností zmluvných strán, presnej implementácie vypracovaných konceptov na budovanie dôvery medzi poskytovateľom a zákazníkom;
  • Spoľahlivosti a overiteľnosti dosiahnutých výnosov na zabezpečenie korektnosti zmluvného dojednania pre poskytovateľa aj spotrebiteľa;
  • Finančných tokov a odmeny.
 • Integrovať neenergetické prínosy do služieb energetickej účinnosti kvantifikáciou a monetizáciou neenergetických prínosov energetickej obnovy do obchodných modelov a zmluvného dojednania EPC;
 • Vyvinúť metodiky, ktoré prispievajú k detailnému poznaniu a kontrole ponuky a dopytu energie, umožňujúce inovatívne rámce hodnotenia energetickej účinnosti, ktoré sú základom pre úspešnú implementáciu energetických služieb a flexibility dopytu: napr. povinnosť merania a účtovania zavedená najnovšími smernicami;
 • Integrovať inovatívne meracie a overovacie techniky do základného obchodného modelu ESCO kombináciou ICT (techniky inteligentného monitorovania, riadenia a vizualizácie) s operáciami ESCO s cieľom lepšie riadiť spotrebu energie a ďalšie súvisiace energetické a neenergetické služby, ako aj pomôcť monitorovať a overovať úspory energie, flexibilitu a zlepšenie výkonu;
 • Uľahčiť inováciu v oblasti dodávok a preberania dodávaných riešení na trh, ktoré:
  • Skombinujú energetickú účinnosť a flexibilitu dopytu s inými energetickými službami, technológiami a neenergetickými výhodami;
  • Integrujú inovatívne metódy zberu a spracovania údajov do monitorovania a overovania úspor energie a flexibility.

 

Prezentácia priebežných výsledkov z projketu BungEES, prezentovaný našim projektovým partnerom Plenitude

 

bungees

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline