Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[asb.sk] Spúšťa sa prihlasovanie do súťaže Stavba roka 2023

17.7.2023 | Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu  registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov  architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Hodnotenie stavieb

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou – podľa predpísanej technickej dokumentácie a stavby, ktoré splnili súťažné podmienky aj ich obhliadkou.

Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité stavebné materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú hospodárnosť a celospoločenský prínos.

Ceny

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom Stavba roka. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominovaných stavieb na Stavbu roka.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

 • Cena MD SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
 • Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska
 • Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
 • Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
 • Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
 • Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
 • Cena za nápaditý architektonický koncept
 • Cena bytový/rodinný dom roka

V 29. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 14. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2023. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 20. 3. 2024 v Incheba Expo Arene v rámci najväčšieho stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – Stavba roka 2023.

Prihlášky

Stavbu prihlásite zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže Stavba roka 2023 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur). Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím, alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2022 do 31. decembra 2023.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2023. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2023.

29. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2023 vyhlasujú:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
 • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,
 • Únia miest Slovenska,
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Stavebná fakulta,
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • JAGA GROUP, s.r.o.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,  Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Prevzaté z https://www.asb.sk/aktualne/spusta-sa-prihlasovanie-do-sutaze-stavba-roka-2023

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline