Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prečo sa stať členom

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska presadzuje záujmy odvetvia stavebníctva v Slovenskej republike už od roku 1991

 

Predstavenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

O NÁS

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) bol založený v roku 1990 v čase, keď dochádzalo k výrazným sociálno-ekonomickým zmenám v Slovenskej republike. Vznik ZSPS bol reakciou na potrebu zastupovať záujmy firiem pôsobiacich v stavebníctve a podporovať ich rozvoj v nových podmienkach slobodného trhu a demokratickej spoločnosti. ZSPS bol založený stavebnými podnikateľmi, aby zastupoval ich záujmy, vstupoval do tvorby a pripomienkovania existujúcej a novej legislatívy, poskytoval informácie a vzdelávanie a pomáhal pri riešení otázok súvisiacich s rozvojom odvetvia.

Dnes vystupuje ZSPS ako nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako reprezentatívny zástupca zamestnávateľov v stavebníctve. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

CIEĽ ZSPS

Základným cieľom ZSPS je vedenie dialógu s orgánmi národnej rady, ministrami, štátnou správou, miestnou samosprávou, odborovými zväzmi a ďalšími, hájiť kolektívne záujmy svojich členov, pomáhať členom pri presadzovaní ich podnikateľských zámerov, vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia v stavebníctve, poskytovanie informácií o legislatívnych zámeroch, inováciách v stavebných systémoch, procesoch, technológiách a v stavebných materiálov a tiež zabezpečenie sociálneho dialógu a podmienok zamestnávania.

HLAVNÉ ÚLOHY ZSPS

Oblasť verejné obstarávania stavebných prác

Posilniť nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie a podporiť jeho snahu o zvýšenie profesionality organizátorov verejného obstarávania.

Podporiť snahu zavádzať do praxe vo verejnom obstarávaní metódu Best Value pri vyhodnotení ponúk, vrátane projektov vo verejnom sektore zameraných na zelené opatrenia a zvyšovanie ekonomiky cestou uplatňovania inovácií.

Spolupracovať s Úradom pre verejné obstarávanie, mestami, obcami a profesijnými organizáciami pri rýchlom a efektívnom uplatňovaní moderných metód verejného obstarávania.

Zjednotiť elektronizáciu verejného obstarávania na platforme štátneho systému EVO.

Zmierniť administratívnu náročnosť registra partnerov verejného sektora, najmä zrušiť inštitút oprávnenej osoby, ako zbytočne zvyšujúcu byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania.

Ustanoviť, že verejný obstarávateľ / obstarávateľ nesmie prenášať zodpovednosť za správnosť a úplnosť súťažných podkladov na uchádzača a zakotviť zodpovedajúce zmeny zvyšujúce zodpovednosť verejného obstarávateľa / obstarávateľa za vypísanú súťaž.

Zjednotiť systém oceňovania pre všetkých verejných obstarávateľov pomocou jednotného záväzného triednika položiek.

Zaviesť pravidlo jedného zápisu do obchodného registra.

Podporiť vznik a vybudovanie funkčného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zaviesť do praxe, s využitím prostriedkov z technickej pomoci pre verejné obstarávanie, spracovanie vzorových typových riešení opakujúcich sa stavebných verejných zákaziek (napr. verejných priestorov, detských ihrísk, a pod.) Tieto následne využiť pri organizácii školení určených verejným obstarávateľom z verejného sektora

Oblasť legislatívne a koncepčné podmienky zhotovovania stavieb

Pokračovať v rokovaniach s MDV SR a ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy s cieľom aplikovať pre pozemné staviteľstvo v súkromnom sektore zväzom pripravený a MDV SR vydaný metodický pokyn v oblasti verejného obstarávania dopravných stavieb, reagujúci na dofinancovanie zákaziek v dôsledku enormného zvýšenia cien rozhodujúcich stavebných materiálov.

Vypracovať a naprieč politickým spektrom odsúhlasiť a schváliť dlhodobo záväzný a predvídateľný plán výstavby nadnárodnej, národnej a regionálnej  technickej a dopravnej infraštruktúry a postupovať podľa neho bez ohľadu na to, aké politické zoskupenie je práve pri moci.

Vypracovať koncepciu implementácie BIM v SR a zahájiť implementáciu na národnej úrovni. Pripraviť krízový plán k zabezpečeniu schopnosti obstarávať nadlimitné zákazky v BIM od r. 2023 v zmysle smerníc EÚ.

Zásadne personálne posilniť odborné pozície v investorských organizáciách, zaviesť manažérske riadenia investorských organizácií s plnými kompetenciami GR, vrátane výberu členov manažmentu.

Spolupracovať so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) pokiaľ ide o obsah, štruktúru a spôsob spracúvania údajov za stavebníctvo so zámerom spresniť výstupné údaje, ich váhu a hodnovernosť.

Sledovať a vyžadovať od ŠÚ spracúvanie hodnoverného výstupu o dátach vývoja cien rozhodujúcich stavebných materiálov na základe korektných údajov od stavebných firiem (respodentov ŠÚ SR) s cieľom vytvoriť argumentačnú základňu pre kompenzáciu zvýšených nákladov zhotoviteľov stavieb.

V záujme zvýšenia kvality prípravy a realizácie stavieb prostredníctvom vykonávacích predpisov stavebnej legislatívy:

 • ustanoviť stupne, rozsah a obsah projektovej dokumentácie vrátane spôsobu určenia položiek výkazu výmer,
 • špecifikovať výkon a požiadavky na činnosť cenára, prípravára stavieb a stavebného dozoru.

Reformovať podporu nájomného bývania zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane:

 • uvoľnenia odpisovej politiky a zmeny účtovných pravidiel na podporu nájomného bývania na zabezpečenie mobility pracovnej sily a podporu bývania mladých rodín,
 • uskutočnenia zmien legislatívy na zlepšenie vymáhateľnosti nájomného vzťahu.

Oblasť vzdelávanie a výchova v stavebníctve

Zaviesť systematické prognózovanie potrieb trhu práce a z neho vychádzajúce plánovanie výkonov škôl a optimalizovať sieť stredných škôl stavebného smeru v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi v stavebníctve.

Koordinovať aktivity vzdelávacích inštitúcií so zástupcami zamestnávateľov pri tvorbe jednotlivých osnov vzdelávacích programov, aby sa stále tieto kurzy prispôsobovali potrebám trhu práce.

Zabezpečiť prostredníctvom gestorského ministerstva pre výstavbu a stavebníctvo zvyšovanie povedomia o štúdiu a o možnostiach uplatniteľnosti v stavebníctve.

Akcentovať podporu komplexne vybaveným Centrám odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve.

Presadzovať špecifiká stavebníctva v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvyšovania atraktívnosti povolania a kredit stavbárskeho remesla.

Nastaviť systém celoživotného vzdelávania s jeho prepojením na trh práce a jeho systémové (viaczdrojové) financovanie, a v ňom tak, aby si časť nákladov spojených s financovaním ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov mohli zamestnávatelia započítať oproti daňovej povinnosti z príjmu právnickej osoby.

EXPERTNÁ ČINNOSŤ ZSPS

ZSPS má v rámci svojej odbornej činnosti zriadené Odborné komisie, ktoré sú stálymi odbornými a poradnými zložkami ZSPS. Zriadené sú za účelom efektívneho zapájania zväzu do procesu tvorby a pripomienkovania právnych predpisov týkajúcich sa stavebníctva, riešenia špecifických odborných problémov z oblasti stavebníctva a vyvíjania poradenskej aktivity pre zväz pri riešení odborných otázok v jednotlivých sektoroch ich činnosti.

V súčasnosti sú zriadené nasledovné odborné komisie:

 1. Komisia pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie.
 2. Komisia pre podmienky zhotovovania stavieb.
 3. Komisia pre vzdelávanie a výchovu v stavebníctve.
 4. Komisia pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg.
 5. Komisia pre inovácie, digitalizácia stavebníctva a adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
 6. Komisia pre bezemisné a cirkulárne stavebníctvo.

ODBORNÁ ČINNOSŤ ZSPS

Zväz je trvalo prizývaný ako odborný partner na rozličné odborné podujatia a konferencie, k vyjadreniam k aktuálnym témam a otázkam v stavebníctve či už pre štátnu správu alebo média a je tiež členom rôznych pracovných skupín, komisií, monitorovacích výborov, výborov a pod. z nich najdôležitejšie sú:

 • Pracovná skupina Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov vzdelávania 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia.
 • Pracovná skupina pre stavebný zákon a vykonávacie predpisy, ÚUPV SR.
 • Pracovná skupina pre zavedenie BIM, MDV SR
 • Pracovná skupina FIEC pre Ukrajinu, FIEC.
 • Pracovná skupina MDV SR pre prípravu koncepčného dokumentu v oblasti bývania.
 • Pracovná skupina Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, Pracovná skupina pre výstavbu, MŽP SR.
 • Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, MPSVR SR.
 • Krajské rady pre odborné vzdelávanie a prípravu a Rady školy.
 • Pracovná skupina pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR, MDV SR.
 • Monitorovacie výbory pre operačné programy
 • Komory Rady partnerstva.
 • Pracovná skupina pre stavebné odpady a odpady z demolácií, MŽP SR.

Zväz je pravidelne zapojený do medzinárodných projektov zameraných na budúcnosť vo vzdelávaní v obore stavebníctvo, projektov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody a mnoho ďalších:

 • DoubleDecker
 • BungEES
 • GreenDeal4Buildings
 • CraftEdu
 • ingREeS
 • StavEdu
 • BuildUpSkills

ORGANIZAČNÁ ČINNOSŤ

Stavba roka, ZSPS ako jeden z významných spoluorganizátorov a prispievateľov na organizáciu tejto ojedinelej súťaže, ktorej výsledky sú vyhlasované v TV.

Fórum slovenského stavebníctva, každoročne usporadúvame diskusné fórum, ktoré rozoberá najaktuálnejšie problémy v stavebníctve kde sa preberajú hlavné témy ako BIM, verejné obstarávanie, stavebný zákon, obnova budov, klimatické zmeny a pod.

Konferencie, workshopy, školenia vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s partnermi organizujeme akcie predovšetkým o moderných metódach hodnotenia VO (BEST VALUE) vrátane prípravy medík v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie ako aj workshop k problematike odpadového hospodárstva, digitalizácii v stavebníctve.

Súťaže a ďalšie aktivity s cieľom zvýšiť povedomie a spoločenskú hodnote stavebníctva v spoločnosti vrátane podpory a propagácie učebných odborov v stavebníctve. 

Stretnutia spájajúce odborné školy spolu so zamestnávateľmi za účelom nadviazania spolupráce a podpory rozvoja vzdelávania v stavebníctve.

ČLENSTVO ZSPS V ZDRUŽENIACH

Zväz je od roku 1994 členom Európskej federácie stavebného priemyslu FIEC, vďaka čomu sa zapája do riešenia celoeurópskych problémov v stavebníctve a súčasne získava cenné informácie  a možnosť ovplyvňovať európsku stavebnú legislatívu.

Súčasne je zväz členom aj Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), prostredníctvom ktorých uplatňuje svoje požiadavky voči štátnej sfére až do úrovne Hospodárskej a sociálnej rady SR

NAŠE VÝSLEDKY

ZSPS ako reprezentant stavebných podnikateľov Slovenska sa v priebehu 30-ročného pôsobenia dostal do trvalého povedomia nielen podnikateľov ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti, zástupcov štátnej sféry ale aj médií a toto postavenie si aj naďalej udržiava a rozvíja v prospech transparentného podnikateľského prostredia v stavebníctve.

ZSPS za svoje pôsobenie prostredníctvom svojich členov pozitívne ovplyvnil množstvo legislatívy, strategických materiálov a vnímanie potrieb v stavebníctve, bez ktorých by v odvetví stavebníctva boli výrazne horšie podmienky na podnikanie, rozvoj a pripravenosť SR na nové technológie a trendy.

ZSPS súčasne vydáva elektronický denník  Stavebné noviny, ktorého poslaním je každodenne informovať predplatiteľov o aktuálnom dianí v stavebníctve. Je to jediný denník venujúci sa stavebníctvu.

ZSPS sa spolupodieľal s vládou SR na príprave nového moderného stavebného zákona v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

ZSPS združuje a spája stavebné stredné priemyselné/odborné školy so zamestnávateľmi. Vytvára komunikačnú platformu za účelom dosiahnutia lepšej komunikácie a zvýšenia úrovne vzdelávania v stavebnom odbore.

ZSPS spolu s druženiami v ktorých je členom, sa zúčastňuje na rozporových konaniach a háji záujmy členov a stavebného sektora.

ZSPS v spolupráci s ARI a CZECHINVEST pripravil dokument PPP projekty pre mestské a obecné samosprávy, slúžiaci ako podklad k diskusii o využití modelu PPP ako ďalšej možnosti k podporeniu a zefektívneniu investičnej politiky štátu, krajov, miest a obcí do verejnej infraštruktúry.

ČO PONÚKAME

Byť členom v silnom a atraktívnom spoločenstve, ktoré neustále napreduje, záleží mu na budúcnosti stavebníctva na Slovensku a ktoré v konečnom dôsledku vytvára lepšie podmienky podnikania v stavebníctve.

V rámci členstva vo Zväze, byť členom aj v našich odborných komisiách. Kritériom pre zaradenie člena do odbornej komisie je odbornosť a jeho pôsobenie v oblasti, v ktorej komisia vyvíja svoju činnosť a neexistencia konfliktu záujmu.

Mať možnosť byť zapojený do odborných diskusií na diskusných fórach organizovaných ZSPS.

Zúčastňovať sa na workshopoch medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie v stavebníctve a zelenú ekonomiku, na ktorých ZSPS spolupracuje.

V rámci členstva možnosť byť zvolený do orgánov ZSPS.

Získať ako člen ZSPS zľavnené vstupné na mnohých odborných konferenciách.

PODMIENKY ČLENSTVA

Členom zväzu sa môže stať fyzická alebo právnická osoba. Členstvo vo zväze je dobrovoľné a vyžaduje plnenie etického kódexu podnikania v stavebníctve

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je financovaný z  členských príspevkov, odborných činností a projektov. Výška členského príspevku závisí od počtu zamestnancov a veľkosti obratu spoločnosti v stavebníctve a je predmetom Dohody o úhrade členského príspevku.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o vstupe do zväzu, jeho aktivitách a výhodách členstva nás neváhajte kontaktovať:

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Mobil: +421 948 631 509
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.zsps.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline