Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] ZSPS pripravil na CONECO RACIOENERGIA 2023 sprievodné akcie plné inšpirácií a rád na aktuálne témy v stavebníctve

30.3.2023 | V dňoch 22. – 25. marca sa v bratislavskom Incheba EXPO Clube konal už 42. ročník medzinárodného veľtrhu CONECO spojený s 32. ročníkom veľtrhu Racioenergia. Bohatý a inšpiratívny program na tomto významnom podujatí pripravil spolu s partnermi Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov 22.3.2023, EXPO Club

Odborný workshop na tému Verejného obstarávania energeticky efektívnych verejných budov, organizovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Smart Cities klubom v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie priniesol viacero záverov a dohôd, ktorých cieľom je podporiť rozvoj stavebníctva na Slovensku.

Účastníci workshopu sa zhodli, že najväčšou brzdou  pre uplatnenie inovatívnych riešení v slovenskom verejnom stavebníctve je zohľadňovanie najnižšej ceny ako jediného resp. rozhodujúceho kritéria pri výbere. V najbližšej budúcnosti bude potrebné zamerať sa na využitie širokej palety nástrojov verejného obstarávania, napr. vhodné použitie MEAT kritérií – tak, aby sa verejné obstarávania zameriavali nielen na najnižšiu cenu obstarávanej investície, ale aj na kvalitu.

Smart Cities klub a ZSPS pripravuje sériu ďalších workshopov zameraných na témy, ktoré sú spojené s prípravou výziev v rámci OP Slovensko a Plánu obnovy ako napríklad:

 • Obstarávanie BIM a vplyv BIM na zvýšenie efektívnosti obstarávania stavebných investícií.
 • Obstarávanie projektov bezemisnej dopravy, s dôrazom na komplexnú technickú prípravu projektov cyklotrás a na moderné prvky parkovania v mestách a v obciach.
 • Obstarávanie projektov adaptácie na zmenu klímy, predovšetkým v mestských sídelných celkoch.

Najbližší zo série workshopov prebehne v druhej polovici tohto roku.

Fórum slovenského stavebníctva 23.3.2023, EXPO Club

Fórum slovenského stavebníctva, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, organizovali a odbornými garantmi boli Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ktorý pôsobí na stavebnom trhu už 70 rokov.

Panel 1 sa tematicky orientoval na kontrolu vlastností stavebných výrobkov na stavbách a na súvisiace podtémy, ktorými sú pripravovaná zmena Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch, požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie vyhradených stavieb definovaných v novom zákone č. 201/2022 Z. z. (zákon o výstavbe) ako aj zhodnocovanie a využívanie odpadov. Účasť v diskusii prijali zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, firmy Immocap Group, a.s. a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o..

V rámci pripravovaného návrhu nariadenia o stavebných výrobkoch sa kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti a kvality stavebných výrobkov, ako aj zníženie vplyvu stavebných výrobkov na klímu a životné prostredie. Nariadenie taktiež využíva potenciál digitalizácie na zníženie administratívneho zaťaženia výrobcov a to prostredníctvom informačného systému, ktorý bude zriadený EK, aby všetky súvisiace informácie spracované v digitálnej forme (dokumentácia) mohli byť uložené, poskytované a trvalo prístupné.

Zákon o výstavbe definuje 19 rôznych vyhradených stavieb (stavieb budov a inžinierskych stavieb) a ich výstavbu by mali uskutočňovať certifikované zhotoviteľské firmy, ktoré na získanie certifikátu preukázali dostačujúce odborné kapacity s požadovanou kvalifikáciou, technické a technologické vybavenie a požadovaný systém riadenia kvality. Keďže zákon nestanovuje požiadavky na kontrolu kvality zabudovaných stavebných výrobkov, je nevyhnutné kontrolovať nielen certifikáty výrobkov, ale aj deklarované hodnoty jednotlivých parametrov.

Dôležitými stavebnými materiálmi sa v čoraz väčšej miere stávajú recyklované stavebné výrobky získané ako stavebný odpad alebo odpad z demolácií. Požiadavky na recyklované stavebné výrobky sú už súčasťou viacerých harmonizovaných technických špecifikácií (noriem), napr. noriem pre kamenivo.

Panel 2 sa tematicky orientoval na kvalitu stavebných prác požadovanej pri obnove budov. Od zavedenia minimálnych požiadaviek zákonom č. 2005/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a na energetickú hospodárnosť postupne sprísňovali. Výsledkom tohto procesu je, že v jednotlivých obdobiach sa zabudovávali stavebné výrobky rôznej kvality a obnovené budovy spĺňali od roku 2008 požiadavky na energetickú triedu B pre  nízkoenergetickú úroveň výstavby. V súčasnosti majú obnovené budovy splniť požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Účasť v diskusii prijali zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, zástupcovia Združenia pre zatepľovanie budov a združenia SLOVENERGOokno ako aj zástupcovia Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o..

Z výsledkov celkovo sčítaných 1 234 592 domov (bytových a rodinných) vyplýva, že stále máme na Slovensku 39 % domov, ktoré neboli ešte vôbec obnovované. Predpokladá sa, že do konca roka 2023 začne platiť zmena smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorou sa majú maximalizovať sociálne prínosy a efekt obnovy budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou stanovením napríklad minimálnych noriem energetickej hospodárnosti budov, tzv. „spúšťacích bodov obnovy“. Zaviesť sa majú pasporty obnovy budov (plán obnovy konkrétnej budovy, aby sa transformovala na budovu s nulovými emisiami do roku 2050), vytváranie digitálneho denníka budovy alebo databázy údajov o energetickej hospodárnosti budov.

Z diskusie vyplynulo, že viacerými opatreniami uskutočnenými v minulosti (výmena okien, zateplenie so 60 mm tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS) sa nedosahujú v súčasnosti požadované parametre. Tepelnotechnické vlastnosti otvorových výplní sa za posledné desaťročia veľmi zmenili. Vzhľadom na životnosť ETICS je dôležité zabudovávať tepelnoizolačné kontaktné systémy obsahujúce komponenty schválené pre konkrétny stavebný výrobok ETICS.

Pre kvalitu vykonávaných stavebný prác je dôležité zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa – pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, ale aj živnostníkov, ktorí môžu byť subdodávateľmi prác. Zaškolenie, zručnosť, ale najmä zodpovednosť pracovníkov je pre správne zhotovenie prác na obnove budov zárukou kvalitnej a funkčnej obnovy diela. Na uskutočnenie hĺbkovej obnovy treba viac ako 15 profesií, ktoré musia byť navzájom zosúladené pri vykonávaní stavebných prác. Firmy, ktoré by vedeli poskytnúť takéto kompletné služby na Slovensku absentujú.

Prezentácie vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách

V dňoch 22. – 24. marca 2023 prebiehali v pavilóne vzdelávania a inovácií prezentácie nasledovných 11 významných stredných priemyselný a odborných škôl z celého Slovenska, spolu s dvoma univerzitami zo Žiliny a z Košíc, ktoré prostredníctvom svojich stavebných fakúlt predstavili aj vedecko-výskumnú oblasť vzdelávania:
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta; Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta; SPŠ stavebná Oskara Winklera, Lučenec; SPŠ stavebná, Žilina; Spojená škola, Banská Bystrica; SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín; SOŠ technická, Košice; SPŠ stavebná a geodetická, Bratislava; SOŠ remesiel a služieb, Poprad; SOŠ technická, Prešov; SOŠ Považská Bystrica; SOŠ stavebná, Nitra; SOŠ technológií a remesiel, Bratislava.

Slávnostné otvorenie pavilónu vzdelávania a inovácií, súčasťou ktorého boli prezentácie a súťaže škôl, bolo za účasti štátnej tajomníčky MD SR, Kataríny Brunckovej, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Branislava Hadára, generálneho riaditeľa Incheba, a.s. Alexandra Rozina a prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Pavla Kováčika. Návštevníci si tak mohli pozrieť, zoznámiť sa a vyskúšať si:

 • virtuálnu, zmiešanú alebo rozšírenú realitu, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve,
 • zelené riešenia  oddychových zón,
 • 3D projekciu inžinierskych a pozemných komunikácii, ktoré dnes využíva stále viac projekčných firiem na prípravu stavebných projektov,
 • meračskú techniku a geodetické stanice využívané na geotechnický monitoring pri výstavbe,
 • systémy a aplikácie slúžiace na ovládanie inteligentnej domácnosti,
 • termokameru, ktorá sa využíva na optimalizáciu nákladov na kúrenie a na zisťovanie izolačných vlastností materiálov,
 • digitálne projektovanie v stavebníctve,
 • aplikáciu inteligentnej domácnosti,
 • prácu inštalatéra na výukovom paneli,
 • kompletnú diagnostiku komína ako aj ukážky revízie, kontroly a čistenia,
 • ukážky zakladania s tvarovkami na sucho,
 • montážno stavebné práce v bytovom dome, kde prebiehala montáž jednotlivých súčastí,
 • ukážky práce inštalatérov a stolárov,
 • praktické činností žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov pri inštalácií solárnych panelov na trenažéri,
 • 3D modely prác žiakov  v odbore modelárstvo, ktoré boli súčasťou projektov v rôznych súťaží,
 • robotizované stanice v obore geodézia (zber dát, vytyčovanie, spracovanie údajov),
 • tvorbu stavebných výkresov a projektov v CAD programoch.

Súčasťou prezentácií bolo aj predstavenie stroja – grader a po druhýkrát v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. aj bagrový trenažér, ktorého kabína a ovládací panel sú rovnaké ako v skutočnom stavebnom stroji a verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe.

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou súťažou

Dvojdňová súťaž sa konala 22. a 23. 3. 2023 na výstavisku Incheba a. s. Bratislava. Záštitu nad súťažou prevzali: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Na súťaži sa zúčastnilo sedem dvojčlenných družstiev:

 1. Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
 2. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina-Bôrik
 3. Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra
 4. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
 5. Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 49, Považská Bystrica
 6. Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy, ČR
 7. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Súťaž sa stretla so záujmom širokej odbornej verejnosti, médií a návštevníkov výstavy. Najlepšiu prácu však odviedlo víťazné družstvo.

 1. miesto: Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra, Jerguš GUNDA, Erik KOVÁČ, Majster odborného výcviku: Jozef VAGO
 2. miesto: Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov, Ľuboš TKÁČIK, Damián BEDNÁR, Majster odborného výcviku: Mgr. Martin FRIŠTYK
 3. miesto: Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno – Bosonohy, Filip OLESOV, František PERNICA, Majster odborného výcviku: Ing. František TESAŘ

19. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl

Pozvanie do súťaže maliarov, žiakov stredných odborných škôl vyučujúcich remeslo maliar, prijali štyri školy: Stredná odborná škola technológií a remesiel z Bratislavy, Stredná odborná škola drevárska a stavebná z Krásna nad Kysucou, Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky a Stredná odborná škola technická z Košíc. Počas dvoch dní mali súťažiaci zvládnuť teoretickú časť – vedomostný test a praktickú časť, tri zadania, ktoré pozostávali vytvorenia loga (školy alebo sponzora spoločností) prípadne štátneho znaku, voľnej tvorby a jednoduchej dekoratívnej tvorby.

Víťazom súťaže sa stala Stredná odborná škola drevárska a stavebná z Krásna nad Kysucou, ktorú viedla pani Ing. Eva Zaťovičová. Na druhom mieste skončila Stredná odborná škola stavebná z Nových Zámkov, tretie miesto patrí Strednej odbornej škole technológií a remesiel z Bratislavy a štvrté miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Košíc. Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, organizátorom bol Cech maliarov Slovenska.

Stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Zväz tradične aj v tomto roku prezentoval odvetvie stavebníctva prostredníctvom svojho stánku. Stánok bol opäť zameraný na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami, čo zväz prezentoval spolu s jeho členmi. Súčasne projektoví partneri projektu GreenDeal4Buildings prezentovali v rámci stánku a projektových workshopov aktuálny stav a návrhy opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie súkromných investícií do obnovy budov a mestskej infraštruktúry.

Prevzaté z https://sita.sk/vskolstve/zsps-pripravil-na-coneco-racioenergia-2023-sprievodne-akcie-plne-inspiracii-a-rad-na-aktualne-temy-v-stavebnictve/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline