Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] Úvodné stretnutia odborných skupín Okrúhleho stola GreenDeal4Buildings

GD4B Logo long MAIL 30PPI

V rámci projektu Greendeal4buildings sa uskutočnili úvodné stretnutia odborných skupín ako príprava pre prvé stretnutie Okrúhleho stola GreenDeal4Buildings, ktoré sa uskutoční 31.3.2022 v Hoteli Tatra.

Stretnutí sa zúčastnili experti z verejného i súkromného sektora. Na stretnutiach bol daný priestor na predstavenie účastníkov za účelom oboznámenia sa s ich expertízou a oblasťou pôsobenia. Jedným zo zámerov stretnutí bolo sieťovanie stakeholderov a vytvorenie vzájomnej spolupráce, ktorá bude trvať počas projektu, ako aj po jeho ukončení.

Odborné stretnutia otvoril koordinátor projektu, pán Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. V úvode vyzdvihol potrebu projektu GreenDeal4Buildings a pozadie toho, prečo je potrebné sa zamerať na udržateľné investície do obnovy budov. Projekt GreenDeal4Buildings získal dôveru Európskej komisie ako jeden z troch úspešných projektov z celkovo 20 predložených návrhov.

Stavebníctvo, energetiku a ich financovanie čakajú dramatické zmeny v dôsledku EÚ Taxonómie a Európskej Zelenej dohody. Sektor stavebníctva a investície doňho je potrebné preto na tieto zmeny pripraviť. EÚ Taxonómia určuje, ktoré investície budú považované za udržateľné. Investori budú na tieto požiadavky prihliadať a tým pádom hospodárske činnosti, ktoré nebudú tieto požiadavky spĺňať nebudú konkurencieschopné a stratia trhovú relevantnosť. Regióny, ktoré budú na toto pripravené budú mať konkurenčnú výhodu a práve k nim sa bude trh presúvať. V zahraničí sa toto už deje, preto treba čeliť tomu, že na Slovensku sa to musí skôr či neskôr riešiť tiež.

Z vyššie uvedeného vyplývajú aj ciele projektu, ktorými sú:
 • Zvýšiť konkurenčnú schopnosť slovenských regiónov/miest/obcí pre získanie udržateľných investícií,
 • Zvýšiť konkurenčnú schopnosť podnikateľských subjektov v stavebnom sektore, vrátane celého hodnotového reťazca pre získanie udržateľných investícií,
 • Vytvoriť ekosystém a podporu pre rozvoj udržateľných investícií v sektore budov a mestskej infraštruktúry do (v prípade Odbornej skupiny udržateľná energia) renovácie/nových energeticky pozitívnych budov, smart energetických služieb, rozvoja energetických komunít, udržateľnosti technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív, a ďalších (účastníci dostali všeobecný prehľad cielených aktivít).
Výsledkom projektu budú 4 cestovné mapy zamerané na rezidenčné, nerezidenčné (komerčné) a   priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru.

Odborná skupina udržateľná energia

Stretnutie sa uskutočnilo 22. februára 2022 v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je facilitátorom tejto odbornej skupiny. Na stretnutí bolo zastúpené Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad vlády SR, Slovenská agentúra životného prostredia, ďalej bola  zastúpená spoločnosť e-Dome, Asociácia SMART CITY, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovak Smart city cluster, asociácia Energy cities, spoločnost ENVIROS, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská rada pre zelené budovy, Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Slovenská technická univerzity a jej  Stavebná fakulta a partneri projektu ZSPS, Prvá stavebná sporiteľňa, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ústav vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o.

Na programe stretnutia bolo predstavenie projektu, jeho cieľov, štruktúry stretnutí, predstavenie stakeholderov a diskusia a to najmä k podkladovému materiálu k stretnutiu. Materiál obsahoval podrobne popísané témy, ktoré boli zoradené do nasledovných piatich tematických klastrov:

 • Energeticky pozitívne štvrte (Positive energy district – PED),
 • Spotrebitelia na trhu s energiami,
 • Energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách a MSP,
 • Trvalá udržateľnosť technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív (REFT),
 • Legislatíva a politické nástroje.
Účastníci reflektovali na úvodnú prezentáciu, zámery projektu a jeho ciele. Prevládala zhoda, že je potrebné robiť kroky na podporu udržateľných investícií a na prípravu Slovenska na požiadavky taxonómie, na ktoré sa už v zahraničí prihliada, zatiaľ čo na Slovensku ešte nie. Rovnako je dôležité  podporovať súkromný kapitál a investície do obnovy budov a obnovy energetických zariadení budov, napríklad formou GES. Nesmierne dôležité je sa zamerať nie len na udržateľnú energetiku a výstavbu, ale aj na udržateľnosť samotných financií a investícií.

Odborná skupina stavebníctvo a hodnotový reťazec

Stretnutie sa uskutočnilo 8. marca 2022 v priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý je facilitátorom tejto odbornej skupiny. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SOŠ stavebnej v Nitre, SOŠ technológie a remesiel v Bratislave, Slovenského živnostenského zväzu, spoločnosti Srechostav, s.r.o., Prvej stavebnej sporiteľne, SIEA, konzultačnej spoločnosti L. A. Holding s.r.o., Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ústavu vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o. 

Program stretnutia okrem predstavenia projektu, jeho cieľov, štruktúry stretnutí obsahoval aj prednášku na tému „Nastávajúca éra udržateľnosti – hrozba či príležitosť?“ Súčasne bol predstavený cieľ odbornej skupiny ako aj návrh rozpracovaných tematických klastrov, ktoré mali byť predmetom diskusie.

Navrhované klastre pre Odbornú skupinu:

 • Energeticky pozitívne štvrte (Positive energy district – PED).
 • Spotrebitelia na trhu s energiami.
 • Energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách a MSP.
 • Trvalá udržateľnosť technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív (REFT).
 • Legislatíva a politické nástroje.

Účastníci reflektovali na úvodnú prezentáciu, zámery projektu a jeho ciele. Prevládala zhoda, že je potrebné robiť kroky na podporu udržateľných investícií a na prípravu Slovenska na požiadavky taxonómie, na ktoré sa už v zahraničí prihliada, zatiaľ čo na Slovensku ešte nie. Rovnako je dôležité  podporovať súkromný kapitál a investície do obnovy budov a obnovy energetických zariadení budov, napríklad formou GES. Nesmierne dôležité je sa zamerať nie len na udržateľnú energetiku a výstavbu, ale aj na udržateľnosť samotných financií a investícií.

Odborná skupina stavebníctvo a hodnotový reťazec

Stretnutie sa uskutočnilo 8. marca 2022 v priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý je facilitátorom tejto odbornej skupiny. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SOŠ stavebnej v Nitre, SOŠ technológie a remesiel v Bratislave, Slovenského živnostenského zväzu, spoločnosti Srechostav, s.r.o., Prvej stavebnej sporiteľne, SIEA, konzultačnej spoločnosti L. A. Holding s.r.o., Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ústavu vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o.

Program stretnutia okrem predstavenia projektu, jeho cieľov, štruktúry stretnutí obsahoval aj prednášku na tému „Nastávajúca éra udržateľnosti – hrozba či príležitosť?“ Súčasne bol predstavený cieľ odbornej skupiny ako aj návrh rozpracovaných tematických klastrov, ktoré mali byť predmetom diskusie.

Navrhované klastre pre Odbornú skupinu:
 • podpora inovácií pre klimatickú neutralitu,
 • podpora malých a stredných podnikov pri zavádzaní inovácií,
 • financovanie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na všetkých stupňoch pre podporu inovácií pre klimatickú neutralitu,
 • potrebné zmeny v politikách a legislatívnych podmienkach pre podporu inovácií,
 • financovanie a podpora lighthouse projektov Smart Cities, smart energetických služieb integrácie energetických sektorov, nového dizajnu trhu s elektrinou a jeho prepojenia s budovami,
 • podporný program pre implementáciu ESG (Environmental and Social Governance) a spoluprácu s finančným sektorom pri implementácii povinného vykazovania financovania udržateľných podnikateľských aktivít.

Rozsiahla diskusia, ktorá na stretnutí vznikla sa venovala témam:

 • Modulová výstavba.
 • Zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií.
 • Kontrola a garancia kvality a dodržania technologických postupov pri výstavbe.
 • Väčšia úloha a dôležitosť profesijných organizácií.
 • Neexistencia systému dovzdelávania.
 • Nízky záujem o štúdium a prácu v stavebníctve u žiakov, absolventov a dospelých.
 • Podpora žiakov v nedostatkových profesiách formou štipendií a propagácia remesiel.
 • Profesijné preukazy.

Odborná skupina financovanie udržateľných investícií

Stretnutie sa uskutočnilo 9. marca 2022 online spôsobom. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva financií SR, Slovenskej bankovej asociácie, Smart Cities klubu, SIEA , ZSPS, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ústavu vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o. a Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá je facilitátorom tejto odbornej skupiny.

Program stretnutia bol podobný ako v predošlých dvoch odborných skupinách a to predstavenie projektu, jeho cieľov, štruktúry, stakeholderov a tematických klastrov skupiny.

Tak ako v predošlých odborných skupinách aj v tejto bol všetkým členom odbornej skupiny pred stretnutím zaslaný podrobne rozpracovaný návrh tematických klastrov, ktorými sú:
 • platforma pre financovanie udržateľných zelených investícií a obnovy budov na štandard EPB (energeticky pozitívne budovy),
 • EU taxonómia pre udržateľné investície súkromného sektora a ESG,
 • štandardizovanie metodiky hodnotenia projektov udržateľných investícií s cieľom agregácie projektov do veľkých celkov,
 • znižovanie rizík udržateľných energetických investícií,
 • legislatívne zmeny pre podporu udržateľných energetických investícií,
 • spolupráca s podnikateľským sektorom pri implementácii povinného vykazovania financovania udržateľných podnikateľských aktivít (SFDR – Sustainable Finance DisclosureRegulation),
 • financial blending v udržateľných energetických investíciách.
Diskusia k týmto klastrom sa viedla v oblasti nutného úzkeho zapojenia predstaviteľov miest a obcí do diskusie ako aj problematiky čerpania a záujmu miest a obcí o európske financie.  Diskusie v rámci navrhovaných tém budú ďalej prebiehať v rámci novovytvorenej finančnej platformy vytvorenej projektom, ktorej cieľom bude podnietiť diskusiu medzi finančnou komunitou, tvorcami politík a klientami, identifikovať príklady osvedčených postupov k zníženiu rizikovosti udržateľných energetických investícií, úspešných prístupov k zvýšeniu objemu financovateľných projektov udržateľných energetických investícií (vrátane agregácie menších projektov do väčších celkov) a napomôcť ich širšiemu uplatneniu v finančnej praxi.
Snímka obrazovky 2022 03 24 134836

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline