Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Krajské nominačné konferencie 2012

Vážení predstavitelia členských spoločností,

dovoľujem si Vás v mene Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska pozvať na krajské nominačné konferencie, ktoré sa budú postupne konať:

 

KONFERENCIA KOŠICKÉHO KRAJA

Termín: 13. (utorok) marec 2012 o 10,00 hod.

Miesto: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice

 

KONFERENCIA PREŠOVSKÉHO KRAJA

Termín: 13. (utorok) marec 2012 o 14,00 hod.

Miesto: SEMOS, spol. s r.o. Prešov, Budovateľská 48, Prešov

 

KONFERENCIA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

Termín: 14. (streda )marec 2012 o 9,00 hod.

Miesto: IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., M. Rázusa 29, Lučenec

 

KONFERENCIA NITRIANSKÉHO KRAJA

Termín: 14. (streda) marec 2012 o 13,00 hod.

Miesto: Park Hotel Tartuf, Pustý Chotár 495, Beladice

 

KONFERENCIA ŽILINSKÉHO KRAJA

Termín: 15. (štvrtok) marec 2012 o 9,00 hod.

Miesto: BCI, a.s., M. R. Štefánika 32, Žilina

 

KONFERENCIA TRENČIANSKEHO KRAJA

Termín: 15. (štvrtok) marec 2012 o 13,00 hod.

Miesto: Gastro - služby, s.r.o., Robotnícka 2156, Považská Bystrica (areál bývalých Považských strojární)

 

KONFERENCIA TRNAVSKÉHO KRAJA

Termín: 16. (piatok) marec 2012 o 14,00 hod.

Miesto: TM-STAV, s.r.o., Trhovisko 235/7, Dunajská Streda

 

KONFERENCIA BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Termín: 19. (pondelok) marec 2012 o 14,00 hod.

Miesto: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava

 

Program nominačných krajských konferencií (KNK)2012:

I. Informatívna časť:

1. Registrácia členov

2. Otvorenie a príhovor prezidenta ZSPS

3. Správa o činnosti ZSPS

3.1 Stav slovenského stavebníctva a výhľad na najbližšie obdobie

3.2 Predbežné vyhodnotenie plnenia hlavných úloh ZSPS od 26. VZ ZSPS

3.3 Predbežný návrh hlavných úloh ZSPS na rok 2012

4. Diskusia

II. Volebná časť:

5. Voľba volebnej komisie

6. Informácia o stave členského

7. Návrh kandidátky

8. Voľba kandidátov do Prezídia a Dozornej rady ZSPS

9. Záver

KNK 2012 sa uskutočnia podľa platných Stanov ZSPS a interného predpisu ZSPS „Volebný poriadok krajských nominačných konferencií“ zo dňa 13. februára 2008 v znení neskorších zmien. Hlasovacie právo a právo byť nominovaný na kandidáta do Prezídia alebo DR z každého kraja majú iba členovia so sídlom, alebo miestom podnikania v danom kraji.

Volebný poriadok - okrem iného - upravuje, že:

  • hlasujú len prítomní voliči, každý z nich môže dať svoj hlas 2 kandidátom do Prezídia a 1 kandidátovi do DR.
  • členstvo v Prezídiu a DR sa navzájom vylučuje.

V tejto súvislosti si dovoľujem tiež upozorniť, že Vám - okrem iných podkladov - e-mailom posielame zoznam členov v kraji ako predbežný návrh kandidátky s tým, aby ste najneskôr písomne 3 dni pred, alebo osobne v deň konania krajskej nominačnej konferencie oznámili či sa chcete vzdať kandidatúry na volených členov Prezídia alebo DR. Platí totiž, že ak sa člen kandidatúry nevzdá, považuje sa to za jeho súhlas s kandidatúrou.

 

Vážení predstavitelia členských spoločností,

krajské nominačné konferencie sú zásadnou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy volebného 27. Valného zhromaždenia ZSPS, ktoré sa bude konať dňa 26. (pondelok) marca 2012 v Bratislave. Sú prirodzeným miestom pre získanie informácií o plnení cieľov a zámerov zväzu od posledného VZ ZSPS, ale sú najmä priestorom na uplatnenie a prediskutovanie Vašich podnetov a návrhov na ďalšiu činnosť a úlohy zväzu, ktoré budeme prijímať na 27.VZ ZSPS.

Verím, že si povinnosti zariadite tak, aby ste sa - v termíne konania konferencie vo Vašom kraji - mohli venovať zväzovej činnosti osobne.

S pozdravom a úctou,

Ing. Zsolt Lukáč prezident ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline