Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
10/2014 Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF, s. r. o.

INFOPANEL

Foto: Peter Uhrín

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Košice, Galgovecká 7

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch (DE) 
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE) 
Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček 
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko 
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o. 
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. € 
Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Stavba je projektovaná podľa vysokých štandardov globálnej spoločnosti TRUMPF Group, reprezentujúcej svetovú špičku vo vývoji a výrobe laserových obrábacích strojov. Pri výbere konštrukčného a materiálového riešenia stavby nebolo možné robiť žiadne kompromisy, čo sa týka ich kvality. Navyše, navrhnuté a zabudované materiály a stavebné konštrukcie ako, napr., obvodové plášte, výplne otvorov, podhľady, technické vybavenie stavby a pod. sú vyrobené na strojoch spoločnosti TRUMPF Group. Tento koncept ešte viac umocňuje funkciu stavby, ktorá slúži na predvádzanie prevádzkových kvalít a možností strojov TRUMPF pre opracovanie rôznych materiálov, záujemcom o nákup technológie a na školenia obsluhy, personálu firiem, ktoré si zakúpia tieto značkové zariadenia.

Architektonicky je stavba jedinou hmotou s pozdĺžnou osou, orientovanou severojužným smerom, v miernom odklone (cca 20°) od Alejovej ulice. Skladá sa z dvoch prevádzkových a konštrukčných celkov – administratívnej časti a predvádzacej haly.

Budova má jednoduchý tvar kvádra. Jedna časť, hmotovo väčšia, administratívna prevádzka pracovných priestorov pre vlastných zamestnancov, rozložená do dvoch NP s východno-západnou orientáciou. Druhá, menšia časť, jednopodlažná predvádzacia hala (konštrukčný aj prevádzkový jednotrakt).

Stavba má v princípe dve „hlavné“ pozdĺžne fasády - západná je hlavnou „nástupnou fasádou“, východná spolu s reklamným stožiarom (s firemným logom) je plochou, ktorá komunikuje s prostredím Alejovej ulice (hlavný vonkajší mestský dopravný okruh).

Opláštenie - v podstate koláž troch druhov povrchov. Obkladovými plechovými lamelami z titánzinkového plechu, spájanými na uhlovú stojatú drážku, uloženými vertikálne, ktoré zvýrazňujú technický charakter budovy, presklenými plochami stavebných otvorov a ľahkým transparentným, ale nepriehľadným plášťom s polykarbonátových panelov. Farebné riešenie – odtiene spoločnosti – sivá, čierna a strieborná. Stavebno-konštrukčné riešenie Nosné zvislé konštrukcie administratívy - monolitické železobetónové obvodové steny, steny ohraničujúce schodiskový priestor a steny výťahovej šachty. Vodorovné nosné konštrukcie - monolitický železobetón, schodiskové ramená železobetónové, prefabrikované. Vnútorné pozdĺžne nosné jadro je murované z presných pórobetónových tvárnic.

Nosná konštrukcia predvádzacej haly - železobetónový prefabrikovaný skelet. Pozdĺžne obvodové steny sú do výšky +2,700 m zo železobetónových prefabrikovaných panelov a štítová stena je po celej výške vyskladaná zo železobetónových prefabrikovaných panelov. Nad priestorom pre kompresor je železobetónový monolitický strop. Steny miestnosti pre kompresor sú vymurované z betónových murovacích tvárnic.

Zo všetkých hľadísk vydarená stavba je príkladom dobrej spolupráce architekta, projektantov, hlavného zhotoviteľa a stavebníka.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline