Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
13/2014 Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

INFOPANEL

Foto: Martin Fridner

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár 
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o. 
Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD. 
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann 
Stavebník: Kancelária Národnej rady SR 
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. €
Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Batislavský hrad predstavuje na Slovensku z hľadiska historického významu aj súčasného využitia národnú kultúrnu pamiatku číslo 1. Rekonštrukcia, ktorá sa robila vo dvoch etapách (50. - 60. roky minulého storočia a súčasná), je o to významnejšia, že ide o fyzickú záchranu hradu, ktorý bol po veľkom požiari 150 rokov ruinou a reálne mu hrozil zánik.

Špecifikom druhej etapy rekonštrukcie je rekonštrukcia paláca do podoby posledného obdobia jeho historického vývoja, pričom bolo potrebné s použitím výsledkov rozsiahlych výskumov a dobových technológií zrekonštruovať už nezachované časti stavby. Toto všetko bolo zladené s použitím najvyspelejších súčasných stavebných technológií a technických zariadení do harmonického celku.

Hlavnými funkciami súčasného hradného areálu sú funkcia štátnej reprezentácie a funkcia kultúrno-osvetová, reprezentovaná najmä expozíciami Slovenského národného múzea. V spojitosti s týmito hlavnými funkciami sú v areáli niektoré zložky Národnej rady SR a pracovne a depozitáre Historického múzea SNM.

Cieľ architektonicko-výtvarného stvárnenia priestorov - v maximálnej možnej miere využiť poznatky z architektonicko-historického a reštaurátorského prieskumu, ktorý sa konal počas realizácie stavby, na prezentáciu historického stavu jednotlivých priestorov tam, kde to bolo možné a kde bolo účelné aj z hľadiska funkčného využitia. Vzhľadom na rôznorodý charakter, historický kontext a navrhovaný spôsob využitia jednotlivých priestorov sa pristúpilo k architektonickému stvárneniu jednotlivých častí paláca diferencovane. Výsledkom bola rekonštrukcia časti historických interiérov z tereziánskeho obdobia 17. a 18. storočia, prípadne čiastkové náznakové rekonštrukcie a prezentácie historických konštrukcií zo starších období v kontexte súdobej architektúry.

V budove hradného paláca a príslušných stavbách sa robili na základe stavebno-technického prieskumu tieto stavebné práce a technické riešenia: Podlahy, Priečky, Povrchové úpravy stien, Povrchové úpravy stropov, Výplne otvorov (okná, dvere), Strešné konštrukcie vrátane obnovy okenných vikierov, Umelecko-remeselné a reštaurátorské práce, úprava fasád. A to všetko vo veľmi dobrej kvalite stavebných, remeselných, umelecko-remeselných a reštaurátorských prác.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Technický stav jednotlivých stavebných nosných konštrukcií paláca Bratislavského hradu, ako aj zásahy do jednotlivých nosných konštrukcií z nového navrhovaného architektonického riešenia paláca Bratislavského hradu, si vyžiadal statické práce a zásahy v predchádzajúcich obdobiach najmä v čase výstavby, resp. obnovy objektu na západnej terase Bratislavského hradu. Išlo najmä o statické zabezpečenie západného krídla paláca, ako aj obidvoch priliehajúcich nároží.

Nové prechody v hrubých kamenných murivách pri prepojení s objektom na západnej terase a s podzemnou chodbou pod ňou sa robili tunelárskymi technológiami.

Zvislé šachty v kamenných murivách sú z monolitického železobetónu. Nové nosné murivá sú z tehál Porotherm, resp. z plných pálených tehál. Nad novými otvormi sú nové nosníky z oceľových profilov, prípadne klenbové pásy, murované z plných pálených tehál. Nové nosné konštrukcie - železobetónové dosky, železobetónové trámové dosky, prípadne kombinované konštrukcie z oceľových nosníkov s VŽ plechmi a betónovou škrupinou. Nové schodisko zo 4. NP do 5. NP - monolitické železobetónové, nové schodisko z 5. NP do podstrešného priestoru je oceľové.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline