Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
21/2014 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa

INFOPANEL

Foto: Ing. Milan Zakopčan

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia a obnova, okres Trenčín, Ilava, Púchov

Autori architektonického riešenia: Ing. Jozef Nižňan, Ing. Peter Poláček, Ing. Ján Luterán
Projektant architektonickej časti: REMING CONSULT, a. s.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Nižňan
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ŽSR – Beluša STRABAG s. r. o. – líder Združenia
Členovia: Viamont DSP a. s., PORR (Slovensko) a. s., BOGL a KRÝSL k. s., ALPINE SLOVAKIA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Petr Koval
Stavebník: Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: Združenie SD – Beluša, s. r. o. Dopravoprojekt a. s. – líder Združenia
Členovia: Mott MacDonald spol. s r. o., Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 250,67 mil. €
Lehota výstavby: 11/2009 – 05/2014

Náročná rekonštrukcia a obnova tejto veľkej investície s celospoločenským prínosom zlepšila aj v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. kultúru a bezpečnosť cestujúcej verejnosti a zlepšil sa celkový architektonický vzhľad všetkých súvisiacich objektov. Stavbou bolo vytvorené komplexné inžinierske dielo, zložené z koľajovej dráhy, podchodov, nadjazdov, podjazdov, mostov, budov, zabezpečovacieho zariadenia a elektrifikácie trate. Hlavnou úlohou modernizácie trate pre traťovú rýchlosť 160 km/h s možnosťou až 200 lm/h ,je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Stavba spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému.

Železničná trať Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súčasťou V. európskeho koridoru. V novembri 2009 bola začatá modernizácia časti v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Stavba je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v pomere 85 % z Európskej únie (!) a 15 % zo Štátneho rozpočtu.

Úsek Trenčianska Teplá - Beluša má dĺžku 20.409 km. Stavba sa realizovala v dvoch etapách takmer vždy za plnej železničnej prevádzky, pričom v každej etape sa modernizovali dve železničné stanice a dva medzistaničné úseky. IV. etapa – železničná stanica Trenčianska Teplá a železničná stanica Dubnica nad Váhom a dva medzistaničné úseky Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom – Ilava. - V. etapa – železničná stanica Ilava a železničná stanica Ladce a dva prislúchajúce medzistaničné úseky Ilava – Ladce a Ladce - Beluša.

Celkový objem zemných prác je 566.252 m3, úprava pláne bez zhutnenia 114.944 m2, so zhutnením 392.813 m2, montáž koľajových polí UIC 26.816 m a koľajových polí R 65 27.287 m, rozchod koľaje 1.435 mm.

Z dôvodu bezpečnosti boli v rámci modernizácie odstránené všetky úrovňové križovania trati s komunikáciami a nahradené novými mostmi, podjazdmi, , podchodmi a nadjazdmi. Modernizácia spočívala v odstránení starého železničného zvršku, komplexná sanácia železničného spodku s použitím recyklovaného materiálu a vybudovanie nového odvodnenia tratí a železničných staníc.

Na úseku stavby sú vybudované štyri cestné nadjazdy, dva cestné podjazdy, štrnásť železničných mostov, štyri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, dva podchody pre verejnosť a mimoúrovňové nástupištia v železničných staniciach. Protihlukové steny majú celkovú dĺžku 6.817 m. Ďakej sa realizovala kompletná výmena elektrickej trakcie – striedavá sústava 25 kV 50 Hz v celom úseku modernizácie, rekonštrukcia osvetlenia v železničných staniciach a na železničných zastávkach. Súčasťou modernizovaného úseku je staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie – typu elektronické automatické hradlo.

Túto veľkú investíciu aj z hľadiska stavebných nákladov úspešne realizovalo „Združenie ŽSR – Beluša“ pod vedením spoločnosti STRABAG s r. o. s významnou účasťou koncernovej spoločnosti Viamont DSP a. s.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline