Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
19/2014 KULTURPARK KOŠICE

INFOPANEL

 

Foto: Marián Miľo, Robo Kočan, Jaroslav Vaľko 

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, rekonštrukcia, Košice, Kukučínova 2

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Irakli Eristavi, ZEROZERO, s. r. o. 
Projektanti – statika stavby: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák 
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Marián Schwarz 
Stavebník: Mesto Košice 
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Šariczki 
Celkové investičné náklady bez DPH: 20,312 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 06/2012 – 07/2013

Kulturpark je novým typom kultúrnej inštitúcie, poskytujúcej priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla hudby a tanca. Toto nové kultúrne centrum sa rozprestiera v historickom areáli z konca 19. storočia. Rekonštrukcia bývalých kasární a ich premena na Kulturpark je najväčšou investíciou projektu Košice - EHMK 2013.

Nová kreatívna, vzdelávacia a oddychová štvrť je zložená z troch hlavných budov, doplnených o osem nových pavilónov, vsadených do parku a námestia. Blízkosť centra, výborná dopravná a pešia dostupnosť predurčili premenu tohto pôvodne introvertného komplexu na moderné verejné centrum kultúrneho a spoločenského diania. Prvým a zásadným krokom bolo otvorenie areálu smerom k mestu odstránením pôvodného múru okolo celého areálu. Areál je členený na dve základné časti. Verejná urbánna plocha - nové námestie otvorené do okolitej urbanistickej štruktúry a uzatvárateľné vnútro areálu s parkom.

Centrálnym objektom areálu je objekt Alfa, obsahujúca sálové priestory pre kultúrne podujatia s príslušným technickým zázemím. Tieto sály sú doplnené o výstavné a administratívne priestory rovnako ako zázemie pre účinkujúcich. Bravo - Centrum podpory kultúry a kreativity je lokalizované na juhozápadnom okraji areálu. Tento objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami ponúka plochy pre ateliéry, dielne a učebne. V objekte sa nachádza Knižnica pre deti a mládež a Dom autentickej kultúry, zameraný na etnografický výskum a školu ľudového tanca. Charlie -Steelpark je situovaný na severozápadnom okraji areálu. Výstavné plochy sú vzájomné prepojené prostredníctvom otvorov v stropných doskách, poskytujú celkovú výmeru 900 m². Podkrovie predstavuje samostatný výstavný celok s výmerou 410 m². Objekt slúži ako trvalá expozícia Steelpark.

Nové pavilóny Papa, November, Echo, Lima, Foxtrot, Uniform, Oscar, Delta situované v parku i na námestí majú rôzne funkcie. Slúžia pre workshopy, informačné centrum, kaviare i ubytovanie umelcov na rezidenčných pobytoch. Stratégiu lokalizácie nových pavilónov predurčuje mriežka, ktorá je odpoveďou na striktnú, geometrickú povahu vojenského komplexu rakúsko-uhorského vojska. Odpoveďou na systém, je opäť len systém. Stratégia rekonštrukcie existujúcich budov je jednoznačná - zachovať ich charakter, maximálne rešpektovať pôvodnú tektoniku a konštrukcie. Objekty dostali nové fasády, rešpektujú ale pôvodné členenie a plasticitu. Pod námestím je situované podzemné parkovisko - nutná infraštruktúra potrebná pre prevádzkovanie komplexu. Najväčším prvkom „drobnej“ architektúry na urbánnej ploche je urbánna pergola, zložená z 15-tich vertikál, ktoré sa uplatňujú ako nosiče informácií o dianí v areáli. Pre nové námestie bol vyvinutý flexibilný mobiliár, doplnený o drevené pódiá a fontánu. Projekt má silný environmentálny rozmer, využitie alternatívnych zdrojov energie prispieva k trvalej udržateľnosti nového kultúrnospoločenského komplexu.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline