Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vyhlásenie 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013

INFOPANEL

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

19. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Záštita 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 najvyšším ústavným činiteľom prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby - (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2011 do 31. augusta 2013.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční do konca novembra 2013 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2013 (jej reinštalácia do konca júla 2014), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb.

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

C E N Y

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2013.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:

  • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj

šesť cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2013 (vrátane rodinného domu). 2

Súčasťou 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 je aj 5. ročník CENA VEREJNOSTI 2013. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september/október 2013).

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka prihlášok do súťaže: 31. máj 2013.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: 30. jún 2013.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2013 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese:

abf-logo-60xZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - - ABF SLOVAKIA
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4329 5525, Mo: +421 903 246 628,
resp. si ich stiahnuť z webovej stránky: www.stavbaroka.eu.sk
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline