Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
06/2012 Hangár VIP HANDLING, novostavba, Bratislava

INFOPANEL

novostavba, Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
Stavebník: VIP Handling, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH: 9,600 mil. €

Stavba hangáru, s triezvou tvarovou a konštrukčnou koncepciou, je v mnohých ohľadoch výnimočná a na Slovensku jediná svojho druhu.

Celkový návrh stavby musel striktne rešpektovať účel stavby, jednoduchosť konštrukčného a materiálového riešenia, extrémne krátku lehotu výstavby počas prevádzky letiska, limitovaný rozpočtový náklad, ochranné pásma vzletových a pristávacích rovín, zaťaženosť územia existujúcimi inžinierskymi sieťami.

Dimenzovanie tejto stavby bolo náročné z hľadiska pôdorysných a výškových rozmerov, poveternostných vplyvov, požiarnej ochrany, množstva predpisov a noriem z oblasti leteckého priemyslu, ale tiež z hľadiska zabezpečenia pohody pre pracovníkov, robiacich údržbu lietadiel.

Stavba svojim vzhľadom, funkčnosťou, eleganciou a komfortom interiéru prispeje k získaniu dôvery potenciálnych zákazníkov, vhodne zapadá do súboru stavieb Letiska a stane sa všeobecne prospešnou.

Hangár je halovou konštrukciou pôdorysných rozmerov 50,0 x 150,0 m. Jeho stabilitu zabezpečuje nosný systém prefabrikovaných železobetónových stĺpov votknutých cez pätky do pilót a sústava oceľových väzníkov strešnej konštrukcie – náročný statický výpočet samotnej oceľovej nosnej konštrukcie realizovaný na modeli so zavedenými reálnymi tuhosťami podporujúcej železobetónovej konštrukcie. Popri bežnom statickom výpočte, bol riešený aj dynamický výpočet pre určenie vlastných frekvencií a tvarov kmitania pri hmotách podľa mimoriadnej seizmickej kombinácie zaťaženia. Obalové konštrukcie - ľahký obvodový plášť s požiarnou odolnosťou 30 minút a strešný plášť z veľkorozponových prvkov systému DOMICO-Element a strešných svetlíkov, zabezpečujúcich počas dňa korektný pracovný priestor bez umelého osvetlenia. Priečny profil hangáru kopíruje hranice nevyhnutného pracovného priestoru nad limitným lietadlom počas jeho parkovania vo vnútri.

Podlaha hangáru - priemyselná, betónová, bezprašná so spádom do líniového žľabu. Systém žľabov je zaústený cez odlučovače ropných látok do dažďovej kanalizácie.

Každý z troch prevádzkových nadštandardne vybavených priestorov umožní vstup limitného lietadla B 737-900.

Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky je vonkajšia betónová manipulačná plocha slúžiaca ako stojanka o rozlohe 9.200 m2 a postranné plochy pre parkovanie motorových vozidiel.

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline