Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
07/2012 Obnova bytového domu, Bratislava

INFOPANEL

Bratislava, Heyrovského 13

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant stavebnej časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Hlavný zhotoviteľ: BELSTAV SK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Alexander Poór
Stavebník: Vlastníci bytov a NP Heyrovského 13, Bratislava v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo
Dozorná činnosť: Ing. Michal Mládek
Stavebné náklady bez DPH: 446,076 tis. €

Obnova tohto samostatne stojaceho 12- podlažného vežového bytového domu je vzorovým príkladom hodným nasledovania jeho vysoko kvalitnej obnovy na všetkých úrovniach investičného procesu realizácie, počnúc kvalitným architektonickým a projektovým riešením architektonickej časti a stavebnej časti a stavebnou realizáciou tejto obnovy hlavným zhotoviteľom, ako aj rozhľadenosťou stavebníka, a tým názornou propagáciou idey takejto komplexnej obnovy bytových domov na Slovensku.

Pred obnovou domu, s ukončenou výstavbou v roku 1975 (konštrukčný systém T06B), do bytov zatekalo trhlinami v obvodovom plášti štítových stien a najmä škárami stykov obvodových panelov. Okrem toho dochádzalo aj k zatekaniu cez podlahové vrstvy lodžií a tým k degradácii betónovej stropnej dosky s koróziou betonárskej výstuže a vypadávaním betónovej hmoty.

Ochrana obvodového plášťa a súčasne prevencia pred ďalším rozšírením poruchy bola jeho zateplením kontaktným zateplovacím systémom s použitím tepelnej izolácie na báze penového polystyrénu EPS 70 a na báze minerálnej vlny Nobasil. Zateplila sa aj strecha a obnovili lodžie s výraznou degradáciou betónovej konštrukcie (najmä na obvode) a poruchy podlahových vrstiev vystupujúcich konštrukcií komplexnou opravou vrátane obnovy hydroizolácie.

Súčasťou obnovy budovy je aj nové farebné riešenie fasády, založené na kontraste sivej hmoty budovy s farebnou kompozíciou plechov, tvoriacich výplň zábradlia lodžii. Cieľom tohto farebného riešenia je, aby bol dom originálny, ľahko identifikovateľný, ale zároveň si zachoval aj pôvodnú formu a členenie.

Obnovené sú aj vstupné nadštandardne riešené spoločné priestory, napr.: anitvandal vstupný systém, kamerová kontrola vstupu a iné.

Ďalším predmetom obnovy bolo komplexné vyregulovanie vykurovacieho systému celej budovy a výmena jestvujúcich okenných otvorov v celej budove. Takáto príkladná komplexná obnova bytového domu nielenže chráni majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale navyše ho aj zveľaďuje.

Foto: Mgr. Lujza Šmelíková

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline