Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
12/2012 Malá vodná elektráreň Dobrohošť, novostavba, Dobrohošť

INFOPANEL

novostavba, Dobrohošť, okres Dunajská Streda

Autori architektonického riešenia: Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alan Bánik
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €

Malá vodná elektráreň (MVE) Dobrohošť, citlivo zasadená do dunajského prostredia, je príkladom úspešnej realizácie myšlienky ekologického prínosu využitia potenciálu dunajskej vody, ktorá z prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo zásobuje vodou staré koryto Dunaja bez jej ďalšieho využitia v tejto lokalite. Nachádza sa v km 1,8 spojovacej hrádze zdrže Hrušov a prívodného kanála Vodnej elektrárne Gabčíkovo, na ľavom brehu odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N do ramennej sústavy.

Odberný objekt Dobrohošť bol vybudovaný podľa pôvodného konceptu ako súčasť vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Po spustení v roku 1992 do prevádzky VD Gabčíkovo bol vybudovaný aj prívodný objekt pre uvažovanú MVE s predpokladanou kapacitou max. 40 m3s-1, ale žiaľ táto elektráreň nebola projektovo doriešená. Trvalo ďalších 15 rokov spracúvania rôznych konceptov využitia hydroenergetického potenciálu tejto lokality. Prelom bol v roku 2008 aktualizáciou projektovej dokumentácie a nového technického riešenia s použitím jedného hydroagregátu s hltnosťou 25 m3s-1 a s využitím pôvodne vybudovaných objektov - vtokového objektu a privádzača. V roku 2010 sa napokon už konečne začalo s výstavbou MVE.

Budova MVE je monolitickým železobetónovým blokom, založeným v paženej stavebnej jame. Paženie sa robilo technológiou prerezávaných pilót a injektovaním dna. Vzhľadom na zložité podmienky zakladania je táto stavba zaujímavá aj svojím špeciálnym zakladaním formou pilotáže a ochranou stavebnej jamy. Pilóty s priemerom 900 mm, nevystužené aj vystužené, sú do hĺbky 14 m pod úroveň pracovnej plošiny. „Starý“ privádzač sa utesnil chemickou cestou systémom kryštalickej hydroizolácie.

Bezobslužnú prevádzku zabezpečuje riadiaci systém, ktorý obsluhuje všetky pochody a vyhodnocuje jednotlivé prevádzkové, či poruchové stavy. Prevádzkové stavy sú do riadiaceho systému zadávané z vodohospodárskeho dispečingu. Spracované vody v elektrárni o maximálnom množstve 25 m3.s-1 sa krátkym odpadovým korytom vracajú späť do prívodného kanála ramennej sústavy. Vyrobená elektrická energia je vlastnou 22 kV prípojkou odvádzaná do štátnej elektrifikačnej sústavy cez 22 kV linku. Od všetkých hlavných účastníkov realizácie MVE – projektantov, hlavného zhotoviteľa a stavebníka – závisí, aby svojou spoľahlivou bezporuchovou prevádzkou zabezpečila predpokladanú návratnosť vynaložených investičných prostriedkov v predpokladanom termíne.

Foto: Jozef Mravec, Mgr. Rastislav Paďha

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline