Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Školenie o novom zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Na základe ponuky vedenia Úradu pre verejné obstarávanie sa dňa 27. októbra 2016 konalo v sídle ZSPS jednodenné bezpelatné školenie o novom zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Lektormi boli kompetentní pracovníci ÚVO : JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Ivan Holič (odbor legislatívno - právny) a Mgr. Jozef Andrejčák, Ing. Peter Antalík (odbor vestníka a zoznamov).

Školenie bolo venované tým inštitútom, ktoré zmeny priniesol nový zákon: Finančné limity, Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách, Určenie podmienok účasti, Využitie subdodávateľov, Kritériá na vyhodnotenie ponúk, atď. Záverečná časť popoludňajšieho programu bola venovaná otázkam vypĺňania a odosielania elektronických formulárov oznámení používaných v procese verejného obstarávania.

Školenia sa zúčastnilo celkom 30 zamestnancov členských firiem ZSPS. Z autentických reakcií účastníkov (už počas školenia i po jeho závere) sa dá usudzovať, že školenie splnilo očakávania. Tým skôr, že svojim priebehom skôr pripomínalo odborný seminár, než suchopárne odprednášanie tém, čo prítomní jednoznačne ocenili.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline