Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vyhlásenie 22. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

INFOPANEL

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú
22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť:

  • tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich
  • hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2016,

dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska

  • Cenu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Cenu Únie miest Slovenska,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov 
za najlepšie projektové riešenie,
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
za vysokú kvalitu realizácie,
  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty 
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. 
za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 
BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.
za architektonické riešenie

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONEC a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2016 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 100,- € (sto eur).

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 
30. november 2016.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2016 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - 
ABF SLOVAKIA
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika 
T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401, 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline