Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015

INFOPANEL

sr-logo-velke-300x300VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú

21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2015.

Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:

  • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,

  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,

  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,

  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe,

  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

BYTOVÝ DOM ROKA 2015 (vrátane rodinného domu),

  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.

za komplexné riešenie architektonického diela,

V 21. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 7. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2015. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch r. 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2015.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2015.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 
20. december 2015.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2015 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY
A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2
Slovenská republika
T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline