Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
16/2012 Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky, Oponice

INFOPANEL

Oponice, okres Topoľčany

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Otokár Križma Ing. arch. Zuzana Križmová
Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Otokár Križma
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: LOOX, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
Stavebník: I&P Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Kamil Beladič
Investičné náklady bez DPH: 32,55 % - z podporných fondov EU
Stavebné náklady bez DPH: 10,100 mil. €

Stavebník (investor) vo vydarenej komplexnej obnove Kaštieľa Oponice - trojkrídlová budova s vnútorným nádvorím a dvoma polygonálnymi vežami v juhovýchodnom a juhozápadnom nároží na pôdoryse tvaru U so zachovanými niektorými renesančnými a barokovými klenbami - zriadil štvorhviezdičkové hotelové zariadenie so 150 lôžkami v súlade s medzinárodnou chartou ICOMOS, ktorá v kultúrnom dedičstve vidí historickú šancu pre uchovanie historických pamiatok aj medzinárodným turizmom, stále viac vo svete vnímaným ako pozitívna sila podporujúca zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva krajín. Okrem hotelového komplexu, wellness centra a anglického parku je jeho súčasťou aj vzácna baroková apponyiovská knižnica, ktorá patrila k najväčším v Uhorsku. Typovo je opevneným kaštieľom s nárožnými vežami, pôvodne renesančný zo 16. – 17. storočia. V rokoch 1844 – 1846 bol prestavaný a rozšírený, čím ovplyvnil vonkajší výraz a čiastočne i vnútornú pôdorysnú dispozíciu kaštieľa. Prvý písomný doklad o existencii Oponíc bol datovaný do roku 1218, no jeho dôkladným skúmaním sa jeho datovanie posunulo až k roku 1268. Koncom 13. storočia získali Apponyiovci okrem iných usadlostí a pozemkov i Oponice, kde postavili hrad. Hradnými pánmi boli v období od roku 1395 až po prvú polovicu 17. storočia. Príslušníci tohto rodu si na prelome 16.-17. storočia postavili pod hradom renesančný kaštieľ pôvodne dvojkrídlový objekt, ktorý tvorili južné a východné krídlo, rozšírený v rokoch 1844-1846 o severné krídlo, do ktorého bola presťahovaná rodinná knižnica Apponyiovcov. Zásadné úpravy v 19. storočí mu vtlačili historizujúci výraz s prvkami neoslohov. Jednotlivé krídla zvierajú nádvorie, orientované západným smerom. Sú v zásade dvojtraktové, čiastočne podpivničené. Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Juhovýchodné a juhozápadné nárožia južného krídla spevňujú trojpodlažné veže, zo západu sú k východnému krídlu pristavané dvojice rozalitov. Existencia kaštieľa je dokladovaná v r. 1645. Kaštieľ prešiel v baroku úpravami. Prístavbou západnej časti severného krídla z rokov 1844-46 vznikol pôdorys tvaru U v dnešnom rozsahu. V r. 2010 archeologický výskum potvrdil existenciu štvrtého západného krídla v odkrytom základovom murive, datovanú do druhej polovice 17. storočia. Po r. 1945 prevzal kaštieľ ONV Topoľčany do roku 1974, kedy ho prevzal Školský poľnohospodársky podnik. V roku 1980 prešiel kaštieľ do vlastníctva VŠP. V r. 2006 ho odkúpila akciová spoločnosť I&P a. s., ktorá kaštieľ komplexne obnovila.

Stavba komplexnej obnovy kaštieľa je komplexom stavebných objektov, citlivo obnovených alebo novo navrhnutých a realizovaných. Ich rozsah podmienil celkový zámer súkromného stavebníka (investora) využiť kaštieľ ako luxusné štvorhviezdičkové hotelové zariadenie. Bolo k tomu potrebné navrhnúť a vybudovať technické zariadenia a implantovať ich do historického prostredia bez kultúrnej ujmy národnej kultúrnej pamiatky a pritom dodržať prísne hygienické a bezpečnostné normy. V tom je majstrovstvo a skúsenosti architektov, projektantov, ako aj profesionalita zhotoviteľa a v neposlednom rade rozhľadenosť stavebníka.

Foto: Peter Rafaj, Miroslav Pochyba

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline