Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vyhlásenie 17. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2011

INFOPANEL

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

17. ročník celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2011.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Záštita 17. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2011 najvyšším ústavným činiteľom prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov architektonického riešenia, projektantov, zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2009 do 30. júna 2011. Podmienka: Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 17. ročníku tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, to je v SR 2009 či v SR 2010. Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jej etapy (stavby) od 1. apríla 2009 do 30. júna 2011 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na prvej etape stavby je najneskôr od 1. apríla 2008.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční koncom októbra 2011 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy STAVBY ROKA 2011 (jej reinštalácia do konca júla 2012), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných súťažných návrhov.

Prihlásené stavby, podľa novej štatistickej klasifikácie stavieb BUDOVY a  INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to ich stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, urbanistické a architektonické riešenie, celospoločenský prínos.

C e n y

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

  • tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2011.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:

  • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to: 
  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela, 
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie, 
  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela, 
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe, 
  • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela, 
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela, 
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2011 (vrátane rodinného domu). 

Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2011 je 3. ročník CENA VEREJNOSTI 2011. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2011).

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka prihlášok do súťaže: 15. máj 2011.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: 31. máj 2011.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2011 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže: 

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4329 5525, Mo: +421 903 246 628,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline