Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vyhlásenie 16. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2010

INFOPANEL

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
v y h l a s u j ú
16. ročník celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2010.
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry
A stavebníctva - ABF Slovakia.
Záštita 16. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2010 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.
Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a  stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka.
Podmienka: dokončené stavebné dielo, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2008 do 30. júna 2010. Podmienka 1: Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 16. ročníku  tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, to je v SR 2008 či v SR 2009.
Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jeho etapy (stavby) od 1. apríla 2008 do 30. júna 2010 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na jeho prvej etape (stavbe) je najneskôr od 1. apríla 2006.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční 07. októbra 2010 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy STAVBY ROKA 2010 (jej reinštalácia do konca júla 2011), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných súťažných návrhov.
Rámcové kritériá hodnotenia
Prihlásené stavebné diela - pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí v kategóriách: bytové budovy, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné, inžinierske stavby, vodohospodárske stavby odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou) na základe týchto rámcových kritérií hodnotenia:
začlenenie stavebného diela do daného prostredia vrátane širších priestorových vzťahov, originálnosť a progresívnosť urbanistického, architektonického, konštrukčného a stavebno-technického riešenia,
kvalita stavebných prác,
energetická a prevádzková náročnosť stavebného diela, 
vhodnosť použitia stavebných materiálov a výrobkov a ich profesionálne zvládnutie v realizácii,
ďalšie kritériá ako, napr., celospoločenský prínos z hľadiska rozvoja obce, mesta, regiónu Slovenska: hospodársky, ekologický, sociálny, bývanie, turistický ruch. trvalo udržateľného rozvoja atď.
C e n y
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich jednu hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2010.
Ďalej táto porota udeľuje:
dve ceny za celospoločenský prínos:
Cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja,
Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:
Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela,
Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
BYTOVÝ DOM ROKA 2010 (vrátane rodinného domu).
Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2010 je 2. ročník CENA VEREJNOSTI 2010. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2010).
Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, hlavný projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.
Uzávierka prihlášok do súťaže: 15. máj 2010.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok:
31. máj 2010.
Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2010 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovensko
Tel.: + 421 2 4329 5525, M: 0903/246 628, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.stavbaroka.eu.sk
.
 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, 
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, 
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, 
 • Slovenská komora stavebných inžinierov, 
 • Slovenská komora architektov, 
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov, 
 • Spolok architektov Slovenska, 
 • Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., 
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú 

 

16. ročník celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2010.

 

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry A stavebníctva - ABF Slovakia.

 

Záštita 16. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2010 prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a  stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka. 

Podmienka: dokončené stavebné dielo, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2008 do 30. júna 2010.

Podmienka 1: Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 16. ročníku  tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, to je v SR 2008 či v SR 2009. 

Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jeho etapy (stavby) od 1. apríla 2008 do 30. júna 2010 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na jeho prvej etape (stavbe) je najneskôr od 1. apríla 2006. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční 07. októbra 2010 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy STAVBY ROKA 2010 (jej reinštalácia do konca júla 2011), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných súťažných návrhov. 

Rámcové kritériá hodnotenia

Prihlásené stavebné diela - pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí v kategóriách: bytové budovy, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné, inžinierske stavby, vodohospodárske stavby odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou) na základe týchto rámcových kritérií hodnotenia:

 • začlenenie stavebného diela do daného prostredia vrátane širších priestorových vzťahov, 
 • originálnosť a progresívnosť urbanistického, architektonického, konštrukčného a stavebno-technického riešenia,
 • kvalita stavebných prác,
 • energetická a prevádzková náročnosť stavebného diela, 
 • vhodnosť použitia stavebných materiálov a výrobkov a ich profesionálne zvládnutie v realizácii, 
 • ďalšie kritériá ako, napr., celospoločenský prínos z hľadiska rozvoja obce, mesta, regiónu Slovenska: hospodársky, ekologický, sociálny, bývanie, turistický ruch. trvalo udržateľného rozvoja atď. 

C e n y

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí: 

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) 
a z nich jednu hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2010.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos

 • Cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

 • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov - za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
 • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska - za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
 • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty - za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
 • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. - za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
 • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia - za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela,
 • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. - za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
 • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2010 (vrátane rodinného domu).

Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2010 je 2. ročník CENA VEREJNOSTI 2010. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2010). 

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, hlavný projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka prihlášok do súťaže: 15. máj 2010.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok:  31. máj 2010.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2010 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

 

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA

Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovensko
Tel.: + 421 2 4329 5525, M: 0903/246 628,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
web: www.stavbaroka.eu.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline