Zasadnutie FIEC v Sofii 13.2.2017

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

logo fiecDňa 13.2.2017 sa v Sofii uskutočnilo mimoriadne zasadnutie FIEC s členskými asociáciami staveného priemyslu krajín strednej a východnej Európy (CEEC).

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia asociácií z Bulharska (BCC), Rumunska (Aracê), Slovinska (CCBMIS), Nemecka (HDB) a Slovenska (ZSPS). Za Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa rokovania zúčastnil prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.

Na spoločnom rokovaní bola prerokovaná situácia v stavebnom sektore v jednotlivých krajinách. Boli prerokované a identifikované spoločné problémy: predovšetkým kolísanie verejných investícií, problémy vo verejnom obstarávaní, platobná disciplína a vymožiteľnosť práva v stavebníctve, ako aj všeobecné podmienky pre podnikanie v stavebníctve a prehlbujúci sa nedostatok pracovnej sily všetkých kvalifikácií.

Bolo dohodnuté vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny pre krajiny CEEC, ktorá sa zameria na riešenie spoločných problémov v krajinách strednej a východnej Európy.


Neewsletter FIEC (14.3.2017)

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie