Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Skalica, Nám. slobody 1

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Franz, akad. arch. Jozef Zamboj, Ing. Marián Bajan
Projektant architektonickej časti: Bajoprojekt, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Bajoprojekt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Žuffa
Stavebník: Mesto Skalica
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Hlavatý
Stavebné náklady bez DPH: 2,048 mil. €

Jezuitský kostol z prelomu 17. a 18. storočia sa stal národnou kultúrnou pamiatkou, dominantou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici. Jedinečným projektom sa bývalý jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského v centre Skalice zmenil na reprezentatívny kultúrny stánok, nepatriaci cirkvi, ale mestu. Sto rokov bol devastovaný sýpkou a skladom nábytku. Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke s vchodom do krýpt a oltárny obraz, ktorý patrí k najväčším na Slovensku. V roku 2000 mesto začalo uvažovať o pretvorení kostola na multifunkčné kultúrne centrum. Zrekonštruované a zreštaurované boli vonkajšia fasáda a vnútorné omietky so štukovými plochami. Obnovilo sa schodisko s chórovým podlažím, sčasti sa vytvorila nová podlaha a obnovila sa aj jej pôvodná časť. Kostol bol tiež plynofikovaný s novým vykurovaním. Nové sú aj rozvody elektroinštalácie s osvetlením a ozvučením. Rozoznel sa aj organ, ktorý radnica do kostola s dokonalou akustikou kúpila v Anglicku. Po rekonštrukcii má Jezuitský kostol vynovenú strechu, okná, omietky, vykurovanie, zázemie pre účinkujúcich aj divákov. Rukami reštaurátorov prešli aj štukové výzdoby a maľby. Netradičný priestor s kapacitou 400 divákov bude slúžiť na koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a ďalšie kultúrne aktivity. Kostol chce mesto využívať aj pre potreby Mestskej knižnice Skalica. Tá v zrekonštruovaných priestoroch robí výstavy stálych a dočasných expozícií. Konajú sa tu autorské čítania, vystúpenia komornej a sakrálnej hudby, prednášky a iné kultúrne podujatia. Kapacita nového kultúrneho stánku je približne 400 divákov, v závislosti od typu podujatia. Skaličania rekonštrukciu kostola vítajú hlavne najmä preto, že konečne ožije roky chátrajúca pamiatka.

S touto po všetkých stránkach náročnou rekonštrukciou záchrany pamiatkového fondu na Slovensku sa kvalitou komplexnej realizácie úspešne vyrovnali architekti a projektanti, zhotoviteľ stavebná firma a v neposlednom rade aj stavebník - Mesto Skalica.

Foto: Eduard Timko, Michal Lakut

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline