Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič
Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie: Akad. sochár Vladimír Višváder
Projektant statiky stavby: Ing. Svetozár Lichardus, DrSc.
Hlavní zhotovitelia: ViOn, a. s., Villard - združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok
Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
Stavebník: Slovenská filharmónia
Dozorná činnosť: Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová
Stavebné náklady bez DPH: 23,630 mil. € .

Viackrát rekonštruovaná Národná kultúrna pamiatka (v texte len „NKP“) budova Reduty v Bratislave patrí k najvýznamnejším historickým kultúrno-spoločenským a reprezentačným budovám jej historického centra. Pôvodnú tereziánsku sýpku, postavenú na príkaz Márie Terézie v roku 1773, mesto v roku 1901 odkúpilo so zámerom vybudovať na jej mieste reprezentačnú budovu. V rokoch 1913—1916 bola pôvodná sýpka prestavaná podľa víťazného návrhu architektov M. Komora a D. Jakaba na polyfunkčnú budovu, ktorá spĺňala reprezentačnú funkciu s viacúčelovou sálou.

Táto dnešná rekonštrukcia je mozaikou stavebno-technických, statických a reštaurátorských činností na komplexnej obnove pôvodnej budovy, a to so vstavbami podzemných a podkrovných podlaží, ako aj nadstavbou administratívnych priestorov, či presklením priestoru nádvoria a dvorany. Presklenie dvorany nadväzuje na átrium nadstavby, vytvorené z hliníkového zasklievacieho systému s výplňou protipožiarnym bezpečnostným sklom. Presklenie nádvoria bezpečnostným sklom je nesené priestorovou oceľovou konštrukciou. Dôležitým dispozičným zásahom je z oboch strán sprístupnenie nádvoria Reduty verejnosti. Na severnom krídle budovy z námestia E. Suchoňa (Palackého ulice) je nádvorie zastrešené ľahkou priestorovou konštrukciou s priehľadným zasklením. Táto úprava umožňuje usporadúvať rôzne hudobné predstavenia či kultúrno-spoločenské podujatia počas letných mesiacov. Najväčší zásah, umožňujúci priestorové a prevádzkové usporiadanie administratívnych priestorov, je nad južným krídlom budovy z Medenej ulice, kde je dvojpodlažná nadstavba s centrálnym átriom, presvetľujúcim cez zasklenú strechu či presklené podlahy galérie a chodby vnútorné priestory pôvodnej dvorany až do úrovne prízemia. V nových podzemných podlažiach pod nádvorím sú nové priestory pre skúšobňu orchestra, sklady s napojením na nákladný výťah. Bola obnovená stavebná časť južného krídla s infraštruktúrou, kotolňou so strojovňou a hlavnými rozvodmi a nová trafostanica. Veľmi citlivo reštaurované a obnovené sú aj interiéry budovy so zachovaním a obnovením pamiatkových hodnôt neobarokovej a neorokokovej výzdoby (použilo sa vyše 14 kg zlata). Fasáda je členená stĺporadím a pilastrovým radom, odstupňovanými rizalitmi, portálmi a balkónmi. Je bohato dekorovaná florálno-figurálnymi a reliéfnymi ornamentmi v duchu klasicizujúceho baroka a rokoka. Dekorácia je zhotovená z umelého kameňa a štuky. Súčasťou fasád sú aj prvky z kovu ako lucerny s držiakmi, kovové brány a mreže farebne upravené odtieňom matná čierna, vstupné drevené brány z Námestia Eugena Suchoňa a Medenej ulice. Rozmanitosť, či rozsah prác a postupov, ako aj potrebná časová nadväznosť jednotlivých procesov si vyžiadala úzku a kvalitnú profesionálnu spoluprácu všetkých účastníkov – architektov, projektantov, hlavného zhotoviteľa, reštaurátorov, stavebníka a pamiatkarov - počas celej rekonštrukcie.

Foto: Andrea Kornošová

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline