Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

novostavba, Bratislava, K Železnej studienke 27

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. David Paluš
Projektant architektonickej časti: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
Projektant vykurovania, vzduchotechniky, chladenia: Ing. Marián Hurinský
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Matúška, PhD.
Stavebník: BSP Solutions a. s.
Dozorná činnosť: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
Stavebné náklady bez DPH: 2,312 mil. €

Administratívna budova bratislavskej obchodnej spoločnosti BSP Solutions, a. s. je novým, vyšším štandardom budov takéhoto typu, využíva nové technológie, tepelné čerpadlá, koncepciu požiarnej ochrany STN 92 0201 1-4 a ďalších noriem PBS, ako aj moderné trendy v komplexnom riešení budovy.

Budova s jedným podzemným podlažím (PP) a 4 nadzemnými podlažiami (NP) je členená do dvoch výrazných hmôt s cieľom zmenšiť celkovú mierku budovy a začleniť ho do objemovo heterogénnej štruktúry okolitej zástavby. Posun hmôt zároveň vytvára nástupný priestor pred budovou, ako aj intímny polouzavretý priestor v hĺbke parcely. Suterén využíva konfiguráciu terénu a priľahlej komunikácie. Vertikálne je budova prepojená schodiskom a výťahom. Poloha komunikačného jadra umožňuje priestorovú variabilnosť dispozície, pričom celá podlažná plocha môže tvoriť jeden dispozičný celok so spoločným zázemím, alebo môže byť rozčlenená až na tri samostatné úseky.

V podzemnej garáži je priestor pre 11 parkovacích státí, hygienické zázemie, skladový priestor a technické vybavenie domu.

V rámci parteru sú umiestnené zasadačky, kancelárske pracoviská, ich sociálne zázemie a recepcia. Na 2. 3. a 4. NP sú kancelárske pracoviská, ich sociálne zázemie a na 4. NP je navyše aj veľká terasa. Prístup do budovy je bezbariérový, navýšený terén umožňuje napojenie z chodníka až k hlavnému vchodu bez použitia rampy. Bezbariérový pohyb vo vertikálnom smere zaisťuje výťah, pohybujúci sa z prvého podzemného podlažia – garáží -, kde má parkovacie miesto i vozíčkar, až po 4. NP.

Budova svojim objemom artikuluje priestor parcely na časť verejnú - nástupný priestor naviazaný na prístupovú komunikáciu a časť súkromnú v rámci pátia viazaného na vyhradenú zeleň popri potoku Vydrica. Celkový objem stavby je ďalej členený kompozíciou plných omietnutých stien a zasklených plôch za účelom zmenšenia celkovej mierky. V rámci zasklených plôch sú plné časti konštrukcii (v kontakte so stropmi) prekryté emailovým sklom. Kompozícia hlavnej uličnej fasády zo severu je založená na kontraste transparentnej plochy zasklenia na celú výšku východného traktu a plnej omietnutej plochy traktu západného. V rámci pozdĺžnych fasád (východ-západ) sú integrované pásové okná s parapetom vo výške pracovných stolov. V rámci pevného zasklenia sú integrované vetracie krídla. Južná fasáda je tienená lodžiami. Všetky zasklené plochy majú exteriérový tieniaci systém. Nástup do budovy je prekrytý predsunutými podlažiami. Parter je obložený alucobondovým obkladom.

Budova je vykurovaná a chladená zariadením tepelného čerpadla využitím stabilného geotermálneho tepla zo zeme. Výroba energie na vykurovanie a chladenie je zabezpečená spoločne z jedného zariadenia - tepelného čerpadla. Okruh zemných vrtov, ako aj zariadenie tepelného čerpadla je od vnútorného rozvodného okruhu hydraulicky oddelený. Odovzdávanie energie zo zeme a do zeme je prostredníctvom primárneho okruhu. Sekundárny okruh slúži na rozvádzanie energií v budove. Výmena energie sa uskutočňuje prostredníctvom plastových rozvodov, ktoré sú uložené vo vrtných sondách. V budove je použité aj podlahové vykurovanie, chladiace stropy.

Foto: Matej Kováč, Dano Veselský

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline