Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

novostavba, Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1

Autori architektonického riešenia: Mgr. Art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
Projektant architektonickej časti: šujan_stassel s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Martin Seyfert
Hlavní zhotovitelia: ZIPP Bratislava spol. s r. o., ASSYX, spol. s r. o., FENESTRA SK, spol. s r. o.
Stavebník: J&T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko
Stavebné náklady bez DPH: 28,00 mil. €

Architektonický výraz polyfunkčnej budovy Westend Square zodpovedá zámeru stavebníka vybudovať modernú administratívnu budovu s nadčasovou architektúrou. Objemová skladba – jednoduché hranolové hmoty s masívnym vertikálnym akcentom, pričom výškový objekt presahuje výšku susedného objektu Westend Tower. Hmota výškového objemu je členená plytkým posunutím čelného traktu. Hlavný nástup do budovy je akcentovaný veľkorysým trojpodlažným vybratím hmoty, druhý vstup pre verejnosť trojpodlažnou nadstavbou doskovej časti hmoty, ktorá rytmizuje priečelie do Lamačskej cesty v zmysle zastavovacím plánom navrhovanej ďalšej prestavby areálu Westend Business Centra. Administratívna budova Westend Square je prevádzkovo samostatnou komplexnou polyfunkčnou budovou s prevahou administratívnej funkcie. Je vertikálne funkčne zónovaná na garážový suterén, vybavenostný parter, kancelárske nadzemné podlažia a technologickú nadstavbu. Parter sprístupňuje budovu dvoma kontrolovanými bodmi – hlavným vstupom cez trojpodlažnú vstupnú halu v jadre dispozície, vybavenú recepčným pultom a podružným vstupom do nižšej hmoty. Verejnosti prístupný parter tvorí najmä samoobslužná reštaurácia, kaviareň s možnosťou obsluhy aj vo vstupnej hale a na strešnej záhrade vnútrobloku, drobné prevádzky kvetinárstva a predaja tlače. Súčasťou parteru je aj zákaznícke centrum dominantného nájomcu administratívnych priestorov (Generali poisťovňa, a. s.) a prenajímateľné prevádzky obchodu a služieb v podnoži výškového traktu, prístupné z exteriéru.

Nadzemné poschodia tvoria variabilne prenajímateľné administratívne priestory. Krídlo do ulice má tri, resp. 6 kancelárskych NP, výškový budova 16 NP. Dispozičné riešenie - kompaktné komunikačno-sociálne jadro a voľné, variabilne deliteľná kancelárska krajina. Obe krídla umožňujú vytvárať rôzne variácie bunkových i veľkopriestorových pracovísk s rôznym podielom prenajímateľnej plochy. V prípade prenájmu podlažia jednému nájomcovi súčasťou prenajímateľnej plochy sú aj horizontálne komunikácie a hygienické jadro. Šírka traktu krídla do ulice umožňuje zriadenie veľkopriestoru aj na účely rôznych call-centier, či dispečingov, resp. dispozičné riešenie veľkorysej multizóny. Pôdorys typického podlažia výškovej časti, vďaka dvom hĺbkam kancelárskych traktov, umožňuje variabilné zostavy rôzne vzájomne prepojených pracovísk, spolu s priľahlými chodbami zlučovaných a prenajímaných pre jednotlivých nájomcov. Developerovi projektu bola v roku 2011 udelená medzinárodná cena „Best Office Development“, prestížne ocenenie Construction & Investment Journal.

„Kultivovaná architektonická reč narába s pravouhlými elegantnými formami a dobre proporčne komponovanými objemami... Budova pôsobí sebavedomo a nadčasovo, nepodlieha implantovaným módnym vplyvom, ktoré tak často lomcujú naším krehkým architektonickým podhubím....“ Ing. arch. A. Alexy, citát z recenzie.

Foto: Paťo Safko, Pavel Meluš, Jana Ilková

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline