Vytlačiť

PROGRAM

13. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

23. marca 2022 o 14:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY

I/1.    Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2.    Aktuálny stav prípravy nových stavebných právnych predpisov - zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.  Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2.  Pripomienky ZSPS k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel
II/3.  Pripomienky ZSPS k návrhu smernice 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy
II/4.  Prerokovanie zásadných pripomienok ZSPS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
II/5.  Úvodné stretnutia odborných skupín Okrúhleho stola Zelená dohoda pre budovy

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2.  Stav plnenia rozpočtu k 28. 2. 2022
III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS k 10. 3. 2022
III/4.  Účtovná závierka ZSPS k 31. 12. 2021
III/5.  Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok ZSPS k 31. 12. 2021
III/6.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia.