Vytlačiť

PROGRAM

42. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

28. (streda) októbra 2020 o 13:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I.  Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Aktivity prezidenta ZSPS

I/2. Informácia o stave prípravy nového zákona o územnom plánovaní a nového zákona o výstavbe – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/3. Online rokovanie Volebného zhromaždenia RÚZ

I/4. Online rokovanie generálnych sekretárov členov FIEC

I/5. Stretnutie projektového tímu v projekte CraftEdu

I/6. Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

II. Vnútrozväzové témy

II/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2. Stav plnenia rozpočtu k 30. 9. 2020

II/3. Informácia o členskej základni 19. 10. 2020

II/4. Stanovenie termínu a spôsobu rokovania 35. Valného zhromaždenia ZSPS

III. Rôzne

III/1. Doplnenie návrhu na zmenu Stanov ZSPS