Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

36. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

20. (streda) mája 2020 o 13:00 hod. videokonferenčným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Stav plnenia rozpočtu k  30. 4. 2020
  5. Informácia o členskej základni
  6. Návrh zmien a doplnení Stanov ZSPS
  7. Rôzne