Vytlačiť

Organizačný poriadok Sekretariátu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

zo dňa 13. decembra 2006

v znení zmien zo dňa 22. septembra 2009 a z 25. mája 2010

Prezídium Zväzu stavebných podnikateľov (ďalej tiež Zväz) v zmysle § 16 Stanov Zväzu zo dňa 22.03.2010, s účinnosťou od 01.04.2010 sa uznieslo na tomto organizačnom poriadku Sekretariátu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska:

Preambula

1. Tento organizačný poriadok vymedzuje vnútornú organizáciu, pravidlá riadenia a predmet činnosti Sekretariátu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len sekretariát) a je záväzný pre všetkých pracovníkov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len ZSPS) . Organizačný poriadok vyplýva zo stanov ZSPS, určuje organizačné usporiadanie sekretariátu, základné princípy jeho riadenia, vnútornú organizačnú štruktúru útvarov sekretariátu a ich rámcové náplne, stanovuje základné práva, povinnosti a zodpovednosť pracovníkov sekretariátu.

2. Sekretariát je riadiacim, organizačným a výkonným útvarom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska so sídlom v Bratislave.

3. Sekretariát nie je právnickou osobou, nemá spôsobilosť samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa.

4. Sekretariát realizuje cieľové zameranie činnosti ZSPS a sám iniciuje vznik nových aktivít na základe prieskumu potrieb združených členov a relevantného okolia.

Článok I.

ORGANIZÁCIA SEKRETARIÁTU ZSPS

Sekretariát ZSPS tvoria riaditeľ Sekretariátu a pracovníci ZSPS. Sekretariát ZSPS podlieha priamo prezidentovi ZSPS.

2. Sekretariát ZSPS sa organizačne člení na:

a) vedenie sekretariátu

b) úseky

- úsek sektorovej politiky, legislatívy a stratégie

- úsek vnútorných a zahraničných vzťahov

- úsek komunikácie, propagácie a organizácie

3. Vedenie sekretariátu je v kompetencii prezidenta ZSPS a je zabezpečované prostredníctvom riaditeľa Sekretariátu ZSPS (ďalej len riaditeľ Sekretariátu). Priamym nadriadeným riaditeľa Sekretariátu je prezident ZSPS.

4. Úsek je základným organizačným stupňom a predstavuje zoskupenie vecne a odborne súvisiacich druhov činnosti. Úsek je riadený manažérom úseku, ktorého priamym nadriadeným je riaditeľ Sekretariátu. Úsek môže byť riadený i priamo riaditeľom Sekretariátu.

5. V úsekoch sa môžu vytvárať referáty ako ich voľné súčasti pre riešenie konkrétnych zadaní a požiadaviek. Referáty ich vznik, zánik a pričlenenie k jednotlivým Úsekom spadá do kompetencie riaditeľa Sekretariátu, ktorý koná na základe vlastného uváženia alebo na základe pokynov prezidenta ZSPS.

6. Pre zvládnutie odborných činností, ktoré netvoria náplň jednotlivých úsekov môže riaditeľ Sekretariátu a manažéri úsekov využívať poradenský aktív zložený z expertov, členov ZSPS alebo externých poradcov.

7. Sekretariát organizačne a technicky zabezpečuje aj činnosť komisií, ktoré sú odbornými zložkami ZSPS . Organizovanie, vedenie a vzájomná koordinácia komisií sú upravené osobitným vnútorným predpisom ZSPS.

Článok II.

ČINNOSŤ ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

1. Vedenie sekretariátu ZSPS

1.1 Prezident ZSPS

1.2 Riaditeľ Sekretariátu ZSPS

Riaditeľ Sekretariátu ZSPS stojí na čele sekretariátu ZSPS. Do funkcie je menovaný prezidentom ZSPS po schválení v Prezídiu ZSPS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. Riaditeľ Sekretariátu je členom Prezídia ZSPS s poradným hlasom.

Zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

Ďalšie oprávnenia a povinnosti riaditeľa Sekretariátu sú špecifikované v jeho pracovnej náplni.

1.2.1 Sekretariát Riaditeľa Sekretariátu ZSPS

Sekretariát podlieha riaditeľovi Sekretariátu. Jeho činnosť zabezpečuje asistentka riaditeľa Sekretariátu prípadne ďalší zamestnanci sekretariátu riaditeľa Sekretariátu.

Zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

2. Úseky

2.1 Úsek sektorovej politiky, legislatívy a stratégie

Úsek riadi manažér úseku, ktorého priamym nadriadeným je riaditeľ Sekretariátu. Hlavnou činnosťou úseku je monitorovanie legislatívneho procesu a vývoja domáceho podnikateľského prostredia.

Úsek zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

2.2 Úsek vnútorných a zahraničných vzťahov

Úsek riadi manažér úseku, ktorého priamym nadriadeným je riaditeľ Sekretariátu. Hlavnou činnosťou úseku vnútorných a zahraničných vzťahov je získavanie a spracovanie informácií z domácich a zahraničných zdrojov, tvorba pozitívneho a efektívneho komunikačného prostredia, presadzovanie myšlienky a získavanie ďalších partnerov a členov pre rozšírenie a podporu oprávnených záujmov zamestnávateľov a podnikateľov v stavebníctve.

Úsek zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

a) v oblasti zahraničných vzťahov:

b) v oblasti vnútorných vzťahov:

2.3 Úsek komunikácie, propagácie a organizácie

Úsek riadi riaditeľ Sekretariátu ZSPS. Hlavnou činnosťou úseku je organizačné a komunikačné zastrešenie všetkých lobistických, propagačných, komunikačných informačných, evidenčných, vzdelávacích a marketingových aktivít ZSPS.

Úsek zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

3. Referáty

3.1 Referát štatistík a analýz

Referát je voľnou a variabilnou organizačnou súčasťou úseku sektorovej politiky, legislatívy a stratégie. Referát podlieha manažérovi úseku.

Zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

3.3 Referát publikačných a vzdelávacích aktivít

Referát je voľnou organizačnou a variabilnou súčasťou úseku komunikácie, propagácie a organizácie. Referát podlieha manažérovi úseku.

Zabezpečuje najmä nasledovné činnosti :

Článok III.

PRACOVNÍCI ZSPS

1. Pracovníkmi ZSPS sú osoby v hlavnom pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ktorí sa na základe pracovnej zmluvy zaviazali vykonávať práce pre ZSPS v zmysle pracovných náplní. Pracovnoprávne vzťahy týchto pracovníkov sa riadia Zákonníkom práce v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pracovníkmi ZSPS sú aj osoby, ktoré nie sú v zamestnaneckom pomere k ZSPS a pracujú pre ZSPS na základe iných zmluvných vzťahov (napr. mandátna zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Právne vzťahy týchto pracovníkov sa riadia príslušnými právnymi predpismi (napr. Obchodný zákonník).

3. Práva, povinnosti a zodpovednosť pracovníkov vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov spoločnosti.

Článok IV.

VEDÚCI PRACOVNÍCI SEKRETARIÁTU ZSPS

1. Vedúcimi pracovníkmi Sekretariátu ZSPS sú riaditeľ Sekretariátu a manažéri úsekov. Vedúci pracovníci riadia zverené organizačné útvary.

2. Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich pracovníkov stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy ZSPS.

3. Vedúci pracovníci môžu delegovať svoju právomoc na podriadených pracovníkov vo všetkých prípadoch, kedy to právne predpisy alebo vnútorné predpisy ZSPS výslovne nevylučujú. Delegovaním právomocí nie je dotknutá ich zodpovednosť.

4. Vedúci pracovníci participujú na realizovaní kontrolnej a dohliadacej činnosti v organizačných útvaroch, ktoré riadia. V čase neprítomnosti alebo pracovného zaneprázdnenia musia byť vedúci pracovníci zastúpení tak, aby bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh útvarov.

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento interný predpis bol schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu dňa 25.05.2010 a nadobudol účinnosť dňom 26.05.2010.