Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

stone bridge t20 pJ6Zxj

Vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., v článku:

Naopak, dostavaných nehnuteľností na trhu pribudlo, a to najviac v Bratislavskom kraji.

apartment life t20 GG9Ndm

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebné vypracovať novú štátnu koncepciu podpory rozvoja bývania. A to zavedením nového systému finančných nástrojov z verejných zdrojov a vytvorením inštitucionálnych podmienok pre dlhodobé investície súkromných finančných zdrojov, ako sú banky, poisťovne, investičné fondy, dôchodcovské správcovské spoločnosti do podpory nájomného bývania.

Takáto forma podpory realitného trhu podľa Kováčika nie je novinkou, v minulosti sa v zahraničí osvedčila.

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce.

kovacik

Prezident ZSPS Pavol Kováčik vystúpil na oficiálnom odbornom fóre v Česku, a to konkrétne s prezentáciou o skúsenostiach s výstavbou dopravnej infraštruktúry.

V dňoch 3.-4. februára 2020 bol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., pozvaný Hospodárskym výborom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na stretnutie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky ako expert na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Celkový pokles stavebnej produkcie SR podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) súvisí najmä s nepripravenými štátnymi infraštruktúrnymi projektmi, ktoré by mohli ísť do výstavby. „Kapacity stavebných spoločností sú pripravené na nové zákazky v roku 2020. Keďže nebudú pripravené, predpokladám, že sa bude viac ako rok čakať, kým sa podarí dokončiť prípravu aspoň niektorých projektov,“ hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik. Kým podľa neho súkromné firmy a obyvateľstvo stavajú a stavebná produkcia v pozemnom staviteľstve sa zvyšuje, štát tento trend rastu vôbec nezachytil. „Stavebníctvo z tohto dôvodu celkovo viac stagnuje ako rastie. Platí pritom, že štátne zákazky na výstavbu a opravy tvoria odhadom viac ako 40 percent z celkovej stavebnej produkcie,“ poznamenáva P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) chce aj v roku 2020 naďalej vyvíjať aktivity k napredovaniu stavebníctva na Slovensku a zachovať si odbornú dôveru. Ako pre agentúru SITA uviedol prezident profesijnej organizácie v stavebnom sektore Pavol Kováčik, z odborných tém je pre zväz dôležité pracovať na všetkých problémoch týkajúcich sa tohto odvetvia.

Odvetvie stavebníctva ako jedno z mála ovplyvňuje predovšetkým domácu ekonomiku a to ako z pohľadu zdrojov, tak výsledného produktu. V čase blížiaceho sa ekonomického spomalenia môže stavebníctvo zohrať zásadnú pozitívnu stabilizačná úlohu proticyklickým pôsobením a využitím jeho multiplikačného efektu. Význam stavebníctva však nebol na Slovensku doteraz politicky náležite uchopený resp. mu nie je venovaná náležitá pozornosť.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie