Vytlačiť

Spoločné rokovanie zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa konalo 9. 3. 2010 v Košiciach. Predmetom spoločného rokovania bolo 1. kolo kolektívneho vyjednávania návrhu Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.